Δημοσιεύσεις

1937 entries « 38 of 39 »

1993

Fotopoulou, Aggeliki

Une Classification des Phrases a Complements Figes en Grec Moderne PhD Thesis

Universite Paris VIII, 1993.

BibTeX

Une classification des phrases a complements figes en grec moderne. Etude morphosyntaxique des phrases figees Journal Article

In: Lingvisticae Investigationes, vol. XVII, no. 1, 1993.

BibTeX

Markantonatou, Stella

Visibility versus Suppression Book Section

In: Philippaki-Warburton, Irene; Nicolaidis, Katerina; Sifianou, Maria (Ed.): Themes in Greek Linguisitcs, pp. 77-84, John Benjamins Publishing Company, 1993.

BibTeX

Piperidis, Stelios; Gavriilidou, Maria

Λεξικογραφία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Proceedings Article

In: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν 1993.

BibTeX

Gavriilidou, Maria; Labropoulou, Penny; Ρονιώτη, Σίλια

Σχεδιασμός και Σχολιασμός ενός Ελληνικού Σώματος Κειμένων Proceedings Article

In: 14η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1993.

Abstract | BibTeX

1992

Glaros, Nikolaos; Carayannis, George

A Comparative Fixed-Point Error Analysis of the Schur and split Schur Algorithms Proceedings Article

In: J., Vandewalle; R., Boite; M., Moonen; A., Oosterlinck (Ed.): Proceedings of EUSIPCO '92, 6th European Signal Processing Conference, pp. 1129-1132, Elsevier, Brussels, 1992.

Abstract | BibTeX

Glaros, Nikolaos; Carayannis, George

A Comparative Fixed-Point Error Analysis of the Schur and split Schur Algorithms Proceedings Article

In: J., Vandewalle; M., Oosterlinck A Boite R. Moonen (Ed.): Proceedings of EUSIPCO '92, 6th European Signal Processing Conference, pp. 1129-1132, Elsevier, 1992, Brussels, BELGIUM, 1992.

Abstract | BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

A Logical Neural Network that Adapts to Changes in the Pattern Environment Proceedings Article

In: Proceedings of the 11th IAPR Conference on Pattern Recognition, pp. 46-49, IAPR IEEE PRESS, The Hague, The Netherlands, 1992, ISBN: 0-8186-2915-0.

Abstract | Links | BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Boutalis, Y

A New Fast Algorithm to Identify the Nearest Neighbour Proceedings Article

In: Signal Processing VI: Theories and applications, 1992 Elsevier Science Publishers B. V., 1992.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna; Antoniou, A -F

Comprendre et produire: une demarche en deux temps, en vue de l'elaboration d'un resume d’un texte en FLE Journal Article

In: Enjeux, no. 25, pp. 109-119, 1992.

BibTeX

Wilczynska, W; Antoniou-Kritikou, Ioanna; S., Bastian

Comprendre l’oral en francais langue etrangere Journal Article

In: Dialogues et Cultures, no. 37, pp. 97-103, 1992.

BibTeX

Tambouratzis, George; Krikelis, A

Evaluating the ASP Computer for Vision Tasks Using the Abingdon Cross Benchmark Journal Article

In: Electronics Letters, vol. 28, no. 2, pp. 205-207, 1992, ISSN: 0013-5194.

Abstract | Links | BibTeX

Tambouratzis, George; Stonham, T J

Implementing Hard Self-Organisation Tasks Using Logical Neural Networks Proceedings Article

In: (eds.) J Aleksander I. & Taylor, (Ed.): Proceedings of the ICANN-92 Conference, pp. 543-646, ICANN North-Holland, 1992.

BibTeX

Tambouratzis, George; Krikelis, A

Implementing the Abingdon Cross Benchmark on the ASP Proceedings Article

In: Proceedings of the 11th IAPR Conference on Pattern Recognition, pp. 91-94, IAPR IEEE PRESS, The Hague, The Netherlands, 1992.

Abstract | BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

La dynamique du contact des langues Journal Article

In: Questions de francais vivant, no. 33, pp. 27-31, 1992.

BibTeX

Markantonatou, Stella

The Syntax of the Modern Greek Noun Phrases with a Deverbal Nominal Head PhD Thesis

University of Essex, 1992.

Abstract | BibTeX

Hatzigeorgiu, Nick

Width of Resonances in Pair Production by Strong Electric Fields Journal Article

In: Phys. Lett. B280, pp. 113-116, 1992.

BibTeX

Tsiafaki, Despoina

Αρχαίοι Ελληνικοί Κήποι Journal Article

In: ΤΟΜΗ 301, vol. 5, pp. 28-35, 1992.

BibTeX

Tsiafaki, Despoina

Γ΄ επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική Journal Article

In: ΤΟΜΗ 301, vol. 4, pp. 101-103, 1992.

BibTeX

Markantonatou, Stella

Ρηματικά Ουσιαστικά Proceedings Article

In: Πρακτικά της 13ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Aristotle University of Thessaloniki Kyriakides, Thessaloniki, 1992.

BibTeX

1991

Dologlou, Ioannis; Malnati, G; Paggio, P

A Preference Mechanism Based on Multiple Criteria Resolution Proceedings Article

In: Proceedings of 5th European ACL Conference, Berlin, 1991.

BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Glaros, Nikolaos; Carayannis, George

A Reduced Complexity Multipulse Compression System Journal Article

In: Speech Communication, vol. 10, pp. 171-178, 1991.

BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Glaros, Nikolaos; Carayannis, George

A Reduced Complexity Multipulse Excitation Compression System Journal Article

In: Speech Communication, vol. 10, no. 1, pp. 171-178, 1991.

Abstract | BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

A Reply to : Some Remarks on the Halting Criterion for Iterative Low-Pass Filtering in a  Recently Proposed  Pitch Detection Algorithm Journal Article

In: Speech  Communication, vol. 10, pp. 227-228, 1991.

BibTeX

Fotopoulou, Aggeliki; Gavriilidou, Maria

A special class of complex predicates: frozen predicates Proceedings Article

In: EUROTRA Annual Workshop, Saint-Maximin, France, 1991.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna; Antoniou, A -F

Apprendre a bien lire un texte long en FLE. Un exemple d'approche "prepedagogique" Journal Article

In: Enjeux, no. 23, pp. 99-107, 1991.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Ces anglicismes qui s'incrustent... Journal Article

In: Questions de francais vivant, no. 27, pp. 27-28, 1991.

BibTeX

Stainhaouer, Gregory; Carayannis, George

Character generation and scaling through fast transform techniques Journal Article

In: Signal Processing, vol. 23, no. 1, pp. 1-14, 1991.

BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

Improving the Quality of Noise Through SVD Equalization Proceedings Article

In: Proceedings of the IMACS-IFAC Symposium on Parallel and Distributed Computing in Engineering Systems- P.D. COM ‘91, Corfu, Greece, 1991.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

LPC/SVD analysis of signals with zero modeling error Journal Article

In: Signal Processing, vol. 23, pp. 293-298, 1991.

BibTeX

Carayannis, George; Koukoutsis, E; Dologlou, Ioannis

LPC/SVD Parallel Toeplitz Solvers Proceedings Article

In: International Symposium on Parallel and Distributed Computing in Engineering Systems, Corfu Greece, 1991.

BibTeX

Labropoulou, Penny; Gavriilidou, Maria

Multi-functionality and Re-usability in Computational Lexicography Proceedings Article

In: EUROTRA Annual Workshop, Saint-Maximin, France, 1991.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Physical interpretation of signal reconstruction from reduced rank matrices Journal Article

In: IEEE Transactions on Acoustics Speech and Signal Processing, ASSP, pp. 1681-1682, 1991.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Pour l'elaboration d'un programme de formation en francais - Etude d’un cas Journal Article

In: Questions de francais vivant, no. 29, pp. 37-41, 1991.

BibTeX

Roniotes, C; Charalabopoulou, Frieda

Representational issues on raising constructions in Modern Greek within the Eurotra Machine Translation System Proceedings Article

In: Annual Eurotra Workshop, EUROTRA St. Maximin, France, 1991.

BibTeX

Dendrinos, M; Bakamidis, Stylianos; Carayannis, George

Speech Enhancement from Noise: A Regenerative Approach Journal Article

In: Speech Communication, vol. 10, pp. 45-47, 1991.

BibTeX

Bakamidis, Stylianos; Dendrinos, M; Carayannis, George

SVD Analysis by Synthesis of Harmonic Signals Journal Article

In: IEEE Transactions on ASSP, no. 2, pp. 472-477, 1991.

BibTeX

Moschonas, S; Tzevelekou, Maria

Tense and Aspect in French and Greek: A comparative approach. Eurotra Internal Report Technical Report

1991.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George; Touratzidis, L

The Eigenproblem Formulation for HMM Journal Article

In: Speech  Communication, vol. 10, no. 4, pp. 373-380, 1991.

BibTeX

Nandi, A K; Aburdene, M F; Constantinides, A G; Dologlou, Ioannis

Variation  of  vector quantization and speech waveform coding Journal Article

In: IEE Proceedings-I, vol. 138, no. 2, pp. 76-80, 1991.

BibTeX

Dologlou, Ioannis; Carayannis, George

Zero Modeling Error (ZME) at the Meeting Point of LPC and SVD Analysis Proceedings Article

In: International Conference on Acoustic Speech and Signal Processing, pp. 3397-3399, Toronto, Canada, 1991.

BibTeX

Carayannis, George; Stainhaouer, Gregory

Αναγνώριση Προτύπων Book

1η, Ε.Μ.Π., 1991.

BibTeX

Tsiafaki, Despoina

Η Αφροδίτη σε έργα σουρεαλιστών καλλιτεχνών Journal Article

In: ΤΟΜΗ 301, vol. 3, pp. 22-26, 1991.

BibTeX

Gavriilidou, Maria; Labropoulou, Penny

Λεξικά και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Proceedings Article

In: 12η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1991.

Abstract | BibTeX

Stainhaouer, Gregory

Νέοι Αλγόριθμοι και Παράλληλες Τεχνικές στην Αναγνώριση Φωνής PhD Thesis

Ε.Μ.Π., 1991.

BibTeX

Antoniou-Kritikou, Ioanna

Ορθογραφικές τροποποιήσεις στη γαλλική γλώσσα Journal Article

In: Γλώσσα, no. 27, pp. 40-45, 1991.

BibTeX

Τουρατζίδης, Λ; Gavriilidou, Maria

Υπολογιστική επεξεργασία της επίδρασης μορφοφωνολογικών αλλοιώσεων στην Ελληνική γλώσσα Proceedings Article

In: 3ο Ελληνικό Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, 1991.

BibTeX

1990

Classification des phrases simples a arguments figes: le cas des complements prepositionnels Proceedings Article

In: Proceedings of the 9th Word Congress of Applied Linguistics, Θεσσαλονίκη, 1990.

BibTeX

Economou, Nadia

Composition Writing in Upper Secondary Education in Greece Masters Thesis

University of Lancaster, Lancaster, U.K., 1990.

BibTeX

Tambouratzis, George

Evaluating the ASP Computer Applicability to Computer Vision Using the Abingdon Cross Benchmark. Masters Thesis

Brunel University, 1990.

BibTeX

1937 entries « 38 of 39 »