Τεχνολογίες Φωνής, Περιεχομένου και Πολυμέσων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στην περιοχή της ανάλυσης, επεξεργασίας, αναγνώρισης, και σύνθεσης σημάτων και περιεχομένου. Έμφαση δίδεται τόσο στα επιμέρους σήματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη επικοινωνία όπως η φωνή όσο και σε πολυμεσικό και πολυτροπικό περιεχόμενο με την συνδυαστική εξέταση των επιμέρους πολυτροπικών και πολυαισθητηριακών ροών σημάτων και δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά η ανάλυση, αναγνώριση και σύνθεση φωνής με έμφαση στον χειρισμό εκφραστικής και αυθόρμητης ομιλίας, η επεξεργασία μουσικού σήματος, η επεξεργασία εικόνας και βίντεο για την εξαγωγή πληροφορίας, η γραφική με υπολογιστές για εφαρμογές τρισδιάστατης απεικόνισης, η εικονική/επαυξημένη πραγματικότητα και η επεξεργασία σημάτων από πολλαπλούς αισθητήρες.

Ερευνητές

Κιούρτ Χαϊρή

Ερευνητής Β'

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Παυλίδης Γεώργιος

Ερευνητής Α'