Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Γλωσσικές Υποδομές

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στην περιοχή της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, καθώς και η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση μεγάλων ερευνητικών υποδομών γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών για την υποστήριξη και διάχυση των αποτελεσμάτων της. Έμφαση δίδεται στην επεξεργασία μονογλωσσικών και πολυγλωσσικών κειμενικών δεδομένων και περιεχομένου και στην διεπαφή αυτών με δεδομένα και περιεχόμενο άλλων μέσων και τροπικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: πολυεπίπεδη γλωσσολογική ανάλυση περιεχομένου, ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας, παραγωγή φυσικής γλώσσας, μηχανική μετάφραση και πλήθος εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών σε ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελληνική, Αγγλική και άλλες φυσικές γλώσσες. Επιπλέον περιλαμβάνονται μέθοδοι κατασκευής γλωσσικών πόρων με χειρωνακτικές και αυτόματες τεχνικές, και ένταξη αυτών σε ερευνητικές υποδομές διάθεσης και διασύνδεσης γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ερευνητές

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Πάστρα Κατερίνα

Ερευνήτρια Γ'

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Πιπερίδης Στέλιος

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Σοφιανόπουλος Σωκράτης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Στάμου Ακριβή

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Σταυρόπουλος Πέτρος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Τσιούλη Μαρία-Ζαφειρώ

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Φλούδα Χριστίνα

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια