Ερευνητικά τμήματα

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Βιοϊατρική Πληροφορική

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

Μεταπτυχιακό στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

Μεταπτυχιακό στη Γλωσσική Τεχνολογία

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

Τρέχοντα έργα