Α' Εξάμηνο - Επίπεδο 1

Μάθημα: "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό I"
Διδάσκων: Ν. Γλάρος

Προηγούμενο Μάθημα          Επόμενο Μάθημα

Σύντομη περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη εισαγωγικού βαθμού ικανότητας προγραμματισμού Η/Υ σε σπουδαστές χωρίς προαπαιτούμενη γνώση υπολογιστών. Εκ του τελευταίου λόγου, οι σπουδαστές εξοικειώνονται πρώτα με τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας και την αρχιτεκτονική δομή ενός Η/Υ. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες προγραμματισμού Η/Υ, καθώς και γενικά στοιχεία για τα είδη, τα χαρακτηριστικά και τις γενιές γλωσσών προγραμματισμού. Στην συνέχεια, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στα κυριότερα χαρακτηριστικά και την φιλοσοφία συγκεκριμένων γλωσσών, όπως η C/C++ και η Visual Basic. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στις αρχές δομημένου προγραμματισμού. Οι σπουδαστές, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, θα έχουν πάψει πλέον να είναι απλοί χρήστες των Η/Υ, θα μπορούν να κατανοούν βασικές εσωτερικές λειτουργίες του, να αναπτύσσουν μικρά προγράμματα στον Η/Υ και θα μπορούν να ανεβάσουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες το επίπεδο των προγραμματιστικών δυνατοτήτων τους σε γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής τους.

Δομή
1. Βασικά μέρη, δομή και λειτουργία Η/Υ
2. Συστήματα αρίθμησης-κώδικες χρησιμοποιούμενοι στους Η/Υ
3. Γενικά περί της επιστήμης των υπολογιστών: οι όροι hardware, software, applications.
4. Λειτουργικά συστήματα, περιφερειακές μονάδες εισόδου/εξόδου Η/Υ.
5. Θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού Η/Υ: αλγόριθμος, πρόγραμμα, μεταφραστικά προγράμματα.
6. Τρόποι διατύπωσης αλγορίθμων, είδη ροής εκτέλεσης προγραμμάτων, προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής, σε γλώσσα assembly, σε γλώσσα υψηλού επιπέδου, κλπ.
7. Γενικά για γλώσσες προγραμματισμού: είδη και γενιές γλωσσών προγραμματισμού, object-oriented programming event-driven programming, κλπ.
8. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C/C++.
9. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic.
10. Αρχές δομημένου προγραμματισμού.