Αρχική Σελίδα
  Συλλαβές και Συλλαβισμός Επόμενη Σελίδα
 
Βιβλίο εισαγωγής

Τα γράμματα που παριστάνουν τους φθόγγους χωρίζονται σε φωνήεντα και σύμφωνα. Τα φωνήεντα -μόνα τους ή με σύμφωνα- σχηματίζουν συλλαβές, οι συλλαβές σχηματίζουν λέξεις και οι λέξεις προτάσεις.
Κάθε λέξη χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Το καθένα απ' αυτά ονομάζεται συλλαβή.
Μια συλλαβή μπορεί να αποτελείται από:

 ένα μόνο φωνήεν                                            α- πό

 ένα μόνο δίψηφο φωνήεν (ου, αι, ει, οι, υι)      ου- ρά

 έναν μόνο δίφθογγο (αϊ, αη, οϊ, οη)                αη- δόνι

 έναν μόνο συνδυασμό (αυ, ευ)                        ευ- χή

 ένα ή και περισσότερα σύμφωνα ακολουθούμενα από φωνήεν


πχ. κρά- νος (δύο σύμφωνα+φωνήεν)
     κλει- δί (δύο σύμφωνα+δίψηφο φωνήεν)
     βόη- θα (ένα σύμφωνο+δίφθογγος)
     πεύ- κο (ένα σύμφωνο+συνδυασμός του ευ)
     γυα- λί (ένα σύμφωνο+καταχρηστικός δίφθογγος)
Επιστροφή στην αρχική σελίδα

© 2006 ILSP
All rights reserved