Βαλασκόπουλος, Δημήτριος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δημήτριος Βαλασκόπουλος

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος
Email: dvalask_AT_ilsp.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875333