Αποτελέσματα Προκηρύξεων/Προσκλήσεων
NEWS
Αποτελέσματα Προκηρύξεων/Προσκλήσεων
Αποτελέσματα πρόσκλησης ILSP.180.OM-0917
There are no translations available.

Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «OpenMinTed - Open Mining INfrastructure for TExt and Data», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.180.OM-0917 και ΑΔΑ: ΩΛΥ5469ΗΞΩ-ΡΞΖ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (170η Συνεδρία, 02-03-2017) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

Read more...
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.X.150.iG.MHX-0715 και ΑΔΑ: 78ΣΝ469ΗΞΩ-Η4Ρ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ενός (1) έργου από έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (144η Συνεδρία, 23/01/2015) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

Read more...
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου (3DCMS)» με κωδικό 600533 στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FP7-ICT-2011-9 (THEME ICT-2011.8.2 - ICT FOR ACCESS TO CULTURAL RESOURSES) και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό με κωδικό ILSP.X150.3DC.MHX-0715 και ΑΔΑ: 77Η9469ΗΞΩ-ΖΡΔ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ενός (1) έργου από έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (144η Συνεδρία, 23/01/2015) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

Read more...
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5)ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργο Π61) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.148.P61MH0615 και AΔΑ: 60ΟΦ469ΗΞΩΦ1Δ, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση έως πέντε (5) συμβασιούχων έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (126η Συνεδρία, 21-10-2013, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

Read more...
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών» (εφεξής καλούμενου Έργο ΔΕΣΜΗ) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πράξης «Δέσμη Ελεύθερων Ψηφιακών Υπηρεσιών Φωνής για τους Πολίτες» με κωδικό ΟΠΣ 303620 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και την Ελλάδα, και μετά από την λήξη ισχύος τής με ILSP.148.DE.MH-0615 και ΑΔΑ: ΒΜΔ6469ΗΞΩ-ΛΝΠ, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση τριών συμβασιούχων έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (144η Συνεδρία, 23-01-2015, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις τρεις προτάσεις υποψηφιότητας:

 

Read more...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 Next

Page 1 of 8