Αποτελέσματα Προκηρύξεων/Προσκλήσεων
NEWS
Αποτελέσματα Προκηρύξεων/Προσκλήσεων
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου υποτρόφων με κωδικό πρόσκλησης ILSP.276-Transition8_ΥΠ-1120
There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου υποτρόφων

ΑΔΑ:6ΕΨΓ469ΗΞΩ-1Ε5

   

Read more...
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου υποτρόφων με κωδικό πρόσκλησης ILSP.276-ARIA_ΥΠ-1120
There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου υποτρόφων

ΑΔΑ: 6412469ΗΞΩ-Φ6Ω

   

Read more...
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων με κωδικό πρόσκλησης ILSP.270.VOI.ΧΑΝ.0920
There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων

ΑΔΑ:6ΥΡΠ469ΗΞΩ-ΔΨΓ

Read more...
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη για σύναψη μίας (1) σύμβασης με κωδικό πρόσκλησης ILSP.273.SARI-1020
There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη για σύναψη μίας (1) σύμβασης

ΑΔΑ: 9Ξ2Θ469ΗΞΩ-69Ζ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SARI: Study to support the monitoring and evaluation of the Framework Programme for research and innovation along Key Impact Pathways –RTD/2019/SC/016» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.273.SARI-1020 και ΑΔΑ: Ω3ΛΞ469ΗΞΩ-ΗΔ9Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιο συνεργάτη, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29-01-2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:

Read more...
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων με κωδικό πρόσκλησης ILSP.270.Plan_V.XAN.0920
There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων

ΑΔΑ: Ψ2ΣΒ469ΗΞΩ-ΖΝ2

Read more...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Page 1 of 35