Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
NEWS
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με την Α.Π. 4315/1370/A2 (8/9/2017) ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002437, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.162.DR-ΧΑΝ.-0916 και ΑΔΑ: 7Μ2Υ469ΗΞΩ-ΧΜ2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (156η Συνεδρία, 29/01/2016) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

«Χ2-13»

1

Νικόλαος Καζάκης

1209/14-11-16

ΝΑΙ

«Χ2-12»

2

Χαιρή Κιουρτ

1210/14-11-16

ΝΑΙ

«Χ2-1»

3

Αναστασία Μιχαηλίδου

1213/18-11-16

ΝΑΙ

«Χ2-10»

4

Γεώργιος-Αλέξης Ιωαννάκης

1214/21-11-16

ΝΑΙ

«Χ2-1»

5

Ιωάννης Μούρθος

1215/23-11-16

NAI

«Χ2-1»

6

Παγώνα Κατσάκη

1216/23-11-16

NAI

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβαν ως έγκυρους.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις έξι (6) συνολικά αποδεκτές υποψηφιότητες.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, δύο (2) υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του Πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορεί να γίνουν δεκτές.

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

Χ2-1

2

Μούρθος Ιωάννης

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

-Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε εργασίες που αφορούν στο σύνολο της περιγραφής του προς ανάθεση έργου

-Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας

Χ2-1

3

Κατσάκη Παγώνα

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

-Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε εργασίες που αφορούν στο σύνολο της περιγραφής του προς ανάθεση έργου

-Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας

-Εμπειρία σε θέματα πολιτιστικής τεκμηρίωσης

Οι τέσσερις (4) υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα κατατάσσονται ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό ως εξής:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

«Χ2-1»

Μιχαηλίδου Αναστασία

9.85

«Χ2-10»

Γεώργιος-Αλέξης Ιωαννάκης

8.2

«Χ2-12»

Χαιρή Κιούρτ

9.78

«Χ2-13»

Καζάκης Νικόλαος

10.00

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29/12/2016 168η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερες διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 29/12/2016

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Δρ Ευίτα Φωτεινέα