Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
NEWS
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών» (εφεξής καλούμενου Έργο ΔΕΣΜΗ) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πράξης «Δέσμη Ελεύθερων Ψηφιακών Υπηρεσιών Φωνής για τους Πολίτες» με κωδικό ΟΠΣ 303620 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και την Ελλάδα, και μετά από την λήξη ισχύος τής με ILSP.148.DE.MH-0615 και ΑΔΑ: ΒΜΔ6469ΗΞΩ-ΛΝΠ, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση τριών συμβασιούχων έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (144η Συνεδρία, 23-01-2015, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις τρεις προτάσεις υποψηφιότητας:

 

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ΜΗΧ_ΣΦ

1.1

Χαλαμανδάρης Αιμιλιανός

5157 / 01-07-2015

ΝΑΙ

ΜΗΧ_ΣΦ

1.2

Καραμπέτσος Σωτήριος

5162/ 12-07-2015

ΝΑΙ

ΜΗΧ_ΣΦ

1.3

Τσιάκουλης Πύρρος

5164 / 13-07-2015

ΝΑΙ

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την μοναδική υποψηφιότητα, στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Βαθμολόγηση υποψηφίων συνεργατών ανά κριτήριο αξιολόγησης

Κωδικός Προς
Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Επιστημονική Επάρκεια

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 5
Βάρος Κριτηρίου = 40%

Επιθυμητά Προσόντα

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 0
Βάρος Κριτηρίου = 20%

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 0
Βάρος Κριτηρίου = 10%

Συνολική Αποτίμηση της Εικόνας του Υποψηφίου Συνεργάτη

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 0
Βάρος Κριτηρίου = 30%

Συνολικός Βαθμός

Υποψηφιότητα Αποδεκτή

ΜΗΧ_ΣΦ

1.1

Χαλαμανδάρης Αιμιλιανός

10

10

9

9

9,60

ΝΑΙ

ΜΗΧ_ΣΦ

1.2

Καραμπέτσος Σωτήριος

10

10

9

9

9,60

ΝΑΙ

ΜΗΧ_ΣΦ

1.3

Τσιάκουλης Πύρρος

10

10

9

9

9,60

ΝΑΙ

 

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29.07.2015 150η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 30/07/2015

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης