Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
NEWS
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.X.150.iG.MHX-0715 και ΑΔΑ: 78ΣΝ469ΗΞΩ-Η4Ρ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ενός (1) έργου από έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (144η Συνεδρία, 23/01/2015) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

 

Πρωτόκολλο παραλαβής
φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

-

1

ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ

1057/06-08-2015

ΝΑΙ

-

2

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

1061/20-08-2015

ΝΑΙ

Όλες οι προτάσεις παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι δύο (2) εμπρόθεσμες υποβληθείσες προτάσεις και τα αποδέχθηκε όλα ως έγκυρα.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί και οι δύο (2) υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στην δεξιότερη στήλη του Πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.


Βαθμολόγηση υποψηφίων συνεργατών
ανά κριτήριο αξιολόγησης

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/A

Ονοματε-
πώνυμο

Επιστημονική Επάρκεια

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 5

Βάρος Κριτηρίου = 40%

Επιθυμητά Προσόντα

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 0

Βάρος Κριτηρίου = 20%

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 0

Βάρος Κριτηρίου = 10%

Συνολική Αποτίμηση της Εικόνας του Υποψηφίου Συνεργάτη

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 0

Βάρος Κριτηρίου = 30%

Συνολικός Βαθμός

Υποψηφ. Αποδεκτή

-

1

ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ

5 (2)

3 (0.6)

1 (0.1)

4 (1.2)

3.9

ΟΧΙ

-

2

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

7 (2.8)

3 (0.6)

1 (0.1)

4 (1.2)

4,7

ΟΧΙ

Ως εκ τούτου, οι προτάσεις των δύο (2) συνολικά υποψηφιοτήτων, λόγω έλλειψης επαρκών προσόντων για το είδος και τις απαιτήσεις του έργου κρίνονται ανεπαρκείς.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 27/08/2015 151η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 27/08/2015

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης