Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
NEWS
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου (3DCMS)» με κωδικό 600533 στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FP7-ICT-2011-9 (THEME ICT-2011.8.2 - ICT FOR ACCESS TO CULTURAL RESOURSES) και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό με κωδικό ILSP.X150.3DC.MHX-0715 και ΑΔΑ: 77Η9469ΗΞΩ-ΖΡΔ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ενός (1) έργου από έναν (1) ερευνητικό συνεργάτη, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (144η Συνεδρία, 23/01/2015) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

-

1

ΧΑΪΡΗ ΚΙΟΥΡΤ

1053/31-07-2015

NAI

-

2

ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ

1058/06-08-2015

ΝΑΙ

-

3

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

1062/20-08-2015

ΝΑΙ

-

4

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ

1063/20-08-2015

ΝΑΙ

-

5

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

1064/20-08-2015

ΝΑΙ

-

6

ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ

1065/20-08-2015

ΝΑΙ

Όλες οι προτάσεις παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι έξι (6) εμπρόθεσμες υποβληθείσες προτάσεις και τα αποδέχθηκε όλα ως έγκυρα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις έξι (6) συνολικά αποδεκτές υποψηφιότητες, οι οποίες κατατάσσονται ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

-

1

ΧΑΪΡΗ ΚΙΟΥΡΤ

9,78

-

2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ

9,46

-

3

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

7,09

-

4

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

5,18

-

5

ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ

4,78

-

6

ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ

4,60

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 27/08/2015 151η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 27/08/2015

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης