Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου
NEWS
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5)ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργο Π61) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.148.P61MH0615 και AΔΑ: 60ΟΦ469ΗΞΩΦ1Δ, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση έως πέντε (5) συμβασιούχων έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (126η Συνεδρία, 21-10-2013, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

 

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.1

Αθανασοπούλου Γεωργία

5178 / 23-07-2015

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.2

Καμπουράκη Μαρία

5177 / 22-07-2015

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.3

Κατσαμάνης Αθανάσιος

5180 / 23-07-2015

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.4

Κλασίνας Ιωάννης

5182 / 24-07-2015

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.5

Μαλακασιώτης Πρόδρομος

5179 / 23-07-2015

ΝΑΙ (μέσω αντιπροσώπου)

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.6

Φεργάδης Άρης

5169 / 14-07-2015

ΝΑΙ (ιδιοχείρως)

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.7

Χρισταντώνη Χαρίκλεια

5181 / 24-07-2015

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι συνολικά 2 υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.2

Καμπουράκη Μαρία

Δεν καλύπτει πλήρως όλα τα απαραίτητα προσόντα και συγκεντρώνει βαθμό μικρότερο του ελαχίστου στα επιθυμητά προσόντα.

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.7

Χρισταντώνη Χαρίκλεια

Δεν καλύπτει πλήρως όλα τα απαραίτητα προσόντα και συγκεντρώνει βαθμό μικρότερο του ελαχίστου στα επιθυμητά προσόντα.

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 5 αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψήφιους:

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.3

Κατσαμάνης Αθανάσιος

9,05

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.5

Μαλακασιώτης Πρόδρομος

8,85

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.4

Κλασίνας Ιωάννης

8,30

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.1

Αθανασοπούλου Γεωργία

7,53

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.6

Φεργάδης Άρης

6,68

 

Ο Πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην οποία προέβη η Επιτροπή:

 

Υποψήφιοι συνεργάτες προς επιλογή

ID

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο

1

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.3

Κατσαμάνης Αθανάσιος

2

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.5

Μαλακασιώτης Πρόδρομος

3

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.4

Κλασίνας Ιωάννης

4

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.1

Αθανασοπούλου Γεωργία

5

ΜΗΧ_ΔΠ1

1.6

Φεργάδης Άρης

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29.07.2015 150η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 20/08/2015

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης