Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου
NEWS
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOYΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.144.CL.MY-0215 και ΑΔΑ: ΩΙΞ9469ΗΞΩ-339 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση δύο (2) έργων (με κωδικό ENG_REP_CL), από περισσότερους από έναν (1) συμβασιούχο μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (144η Συνεδρία, 23-01-2015), Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

 

 

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ENG_REP_CL

1.1

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΣΙΚΗ

5069/20-02-2015

ΝΑΙ

ENG_REP_CL

1.2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

5047/12-02-2015

ΝΑΙ

ENG_REP_CL

1.3

ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΑΝΔΡΙΔΗ

5076/26-02-2015

ΝΑΙ

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, ο 1 υποψήφιος δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχε να συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, η υποψηφιότητά του δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ENG_REP_CL

1.3

ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΑΝΔΡΙΔΗ

Ειδίκευση όχι συναφής με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

 

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 2 αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψήφιους:

 

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ENG_REP_CL

1.1

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΣΙΚΗ

9

ENG_REP_CL

1.2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

6.9

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 27.02.2015 145η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 03/03/2015

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης