ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» με κωδικό 11ΣΥΝ_10_1205 πράξης με τίτλο «iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» και μετά από την λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.X.140.iG.ALL-1114και ΑΔΑ: ΒΖΗΚ469ΗΞΩ-ΣΔΙ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση οκτώ (8) έργων (με κωδικούς iG1, iG2, iG3, iG4, iG5, iG6, iG7 και iG8), από δέκα (10) ερευνητικούς συνεργάτες, αξιολογήθηκαν οι προτάσεις από την ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (130η Συνεδρία, 30-01-2014) Επιτροπή Αξιολόγησης ως εξής:

 

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Εμπρόθεσμη Υποβολή

iG1

1

Μπασιάκου Κωνσταντίνα – Γεωργία

892/08-01-2015

ΝΑΙ

iG4

2

Νεοτεράκης Εξάρχου

893/08-01-2015

ΝΑΙ

iG4

3

Νεραντζής Νεράντζης

898/09-01-2015

ΝΑΙ

iG4

4

Γιαβρίδης Σταύρος

899/09-01-2015

ΝΑΙ

iG8

5

Μητιανούδης Νικόλαος

901/09-01-2015

ΝΑΙ

iG6

6

Τσουκανάρα Ευαγγελία

904/12-01-2015

ΝΑΙ

iG2

7

Καρασάβοβα Μαργαρίτα

906/12-01-2015

ΝΑΙ

iG4

8

Θεοχάρη Αλίκη

907/12-01-2015

ΝΑΙ

iG3

9

Αναστασιάδου Μαριάννα

908/12-01-2015

ΝΑΙ

iG4

10

Καραμόσχου Δούκισσα

909/12-01-2015

ΝΑΙ

iG4

11

Κοκκάλα Βασιλική

910/12-01-2015

ΝΑΙ

iG4

12

Μούρθος Ιωάννης

911/12-01-2015

ΝΑΙ

iG6

13

Αρναούτογλου Φώτιος

912/12-01-2015

ΝΑΙ

iG3

14

Λαζαρίδου Ελένη

913/12-01-2015

ΝΑΙ

iG3

15

Βιγγοπούλου Ιόλη

914/12-01-2015

ΝΑΙ

Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν προτάσεις για τα προς ανάθεση έργα με κωδικούς iG5 και iG7.

Για τα προς ανάθεση έργα με κωδικούς iG1, iG2, iG3, iG4, iG6 και iG8 όλες οι προτάσεις παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι δεκαπέντε (15) εμπρόθεσμες υποβληθέντες προτάσεις και τα αποδέχθηκε όλα ως έγκυρα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις δεκαπέντε (15) συνολικά αποδεκτές προτάσεις.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, τέσσερις (4) υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του Πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορεί να γίνουν δεκτές.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

iG4

1

Νεοτεράκης Εξάρχου

Δεν συγκέντρωσε τον ελάχιστο βαθμό του κριτηρίου 3 (Εμπειρία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης).

iG4

2

Γιαβρίδης Σταύρος

Δεν συγκέντρωσε τον ελάχιστο βαθμό του κριτηρίου 3 (Εμπειρία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης).

iG4

3

Καραμόσχου Δούκισσα

Δεν συγκέντρωσε τον ελάχιστο βαθμό του κριτηρίου 3 (Εμπειρία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης).

iG6

4

Τσουκανάρα Ευαγγελία

Δεν συγκέντρωσε τον ελάχιστο βαθμό του κριτηρίου 3 (Εμπειρία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης).

Η έντεκα (11) αποδεκτές υποψηφιότητες κατατάσσονται ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό ως εξής:

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

iG1

1.1

Μπασιάκου Κωνσταντίνα – Γεωργία

7,90

iG2

2.1

Καρασάβοβα Μαργαρίτα

6,25

iG3

3.1

Βιγγοπούλου Ιόλη

9,75

iG3

3.2

Λαζαρίδου Ελένη

7,10

iG3

3.3

Αναστασιάδου Μαριάννα

5,75

iG4

4.1

Νεραντζής Νεραντζής

8,15

iG4

4.2

Θεοχάρη Αλίκη

7,90

iG4

4.3

Μούρθος Ιωάννης

7,60

iG4

4.4

Κοκκάλα Βασιλική

6,90

iG6

6.1

Αρναούτογλου Φώτιος

8,60

iG8

8.1

Μητιανούδης Νικόλαος

10,00

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23/01/2015 144η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 09/02/2015

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης