ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΗΤ1469ΗΞΩ-ΜΦ8

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ- Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ” και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.137.ΠΟ.PL-0914 και ΑΔΑ: 7ΚΥΩ469ΗΞΩ-ΕΝΚ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση ενός (1) έργου (με κωδικό ΠΛ_1), από έναν (1) συμβασιούχο μίσθωσης έργου, αξιολογήθηκαν οι προτάσεις από την ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ (29/04/2013 120ης, Πρακτικά ΔΣ) Επιτροπή Αξιολόγησης ως εξής:

 

 

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ΠΛ_1

1.1

Μπακάλη Κωνσταντίνα

4928/08-10-2014

ΝΑΙ

ΠΛ_1

1.2

Αικατερίνη Ρομπογιαννάκη

4930/10-10-2014

ΝΑΙ

ΠΛ_1

1.3

Βασιλική Πουλή

4932/13-10-2014

ΝΑΙ

 

Για το προς ανάθεση έργο με κωδικό: ΠΛ_1, όλες οι προτάσεις παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι τρεις (3) εμπρόθεσμες υποβληθέντες προτάσεις και τα αποδέχθηκε όλα ως έγκυρα.

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, μία (1) υποψήφια δεν πληρεί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχε να συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στην δεξιότερη στήλη του Πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, η υποψηφιότητά της δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ΠΛ_1

1.2

Ρομπογιαννάκη Αικατερίνη

Δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη βαθμολογία στα επιθυμητά προσόντα

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 2 αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψήφιους:

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ΠΛ_1

1.3

Πουλή Βασιλική

8.65

ΠΛ_1

1.1

Μπακάλη Κωνσταντίνα (σε περίπτωση μη αποδοχής της σύναψης σύμβασης από τον επικρατέστερο υποψήφιο)

7.70

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23.12.2014 143η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 24/12/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης