ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOYΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOYΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOYΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από το «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» με τίτλο «myVisitPlanner – Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών» και την από 26/09/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης [ILSP.X.137.MY.PL-0914] για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 19/09/2014 απόφαση της 137ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των παρακάτω:

1. Τασίδου Αιμιλία (με αρ. πρωτ. 812/10-10-2014)
2. Κουτσιαμάνης Ρέμους – Άρης (με αρ. πρωτ. 813/10-10-2014)
3. Ρομπογιαννάκη Αικατερίνη (με αρ. πρωτ. 831/23-10-2014 με ημερομηνία αποστολής 09/10/2014)

Στην πρώτη φάση αξιολόγησης «Ικανοποίηση όλων των απαραίτητων προσόντων», εξετάστηκαν οι τρεις (3) υποψηφιότητες και διαπιστώθηκε ότι και τρεις πληρούσαν τα απαραίτητα προσόντα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τις τρεις (3) υποψηφιότητες που πέρασαν στη δεύτερη φάση, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Κουτσιαμάνης Ρέμους – Άρης

12,00

Τασίδου Αιμιλία

11,10

Ρομπογιαννάκη Αικατερίνη

4,60

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν με την από 31/10/2014 Απόφαση Διευθυντή με ΑΔΑ 7Κ54469ΗΞΩ-ΑΕ3.

Αθήνα 31/10/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης