ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 7ΖΔΙ469ΗΞΩ-ΕΝ3

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργο Π61) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα και μετά από την λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.135.P61-MH-0714 και ΑΔΑ: 2516_ΨΘ73469ΗΞΩ-0Ν1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση ενός (1) έργου (με κωδικό ΜΗΧ_ΣΦ2), από 1 συμβασιούχο μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ (126η Συνεδρία, 21-10-2013, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.1

Αρκολάκης Δημήτριος

4923 / 24-09-2014

ΝΑΙ (ιδιοχείρως)

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.2

Αρσενοπούλου Ιωάννα

4925 / 01-10-2014

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.3

Ρομπογιαννάκη Αικατερίνη

4921 / 23-09-2014

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.4

Φεργάδης Άρης

4607 / 25-09-2014

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.5

Χατζηγεωργακίδης Γεώργιος

4919 / 09-09-2014

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

 

Όλοι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι συνολικά 3 υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.3

Ρομπογιαννάκη Αικατερίνη

Δεν καλύπτει δύο από τα απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία σε διαδεδομένα CMS. Επίσης δεν προκύπτει γνώση Javascript και jQuery που επίσης είναι απαραίτητη.

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.4

Φεργάδης Άρης

Δεν καλύπτει ένα από τα απαραίτητα προσόντα: Γνώση PHP, Javascript, και jQuery.

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.5

Χατζηγεωργακίδης Γεώργιος

Δεν καλύπτει δύο από τα απαραίτητα προσόντα (Javascript και εμπειρία σε διαδεδομένα CMS). Η συνολική εικόνα του υποψηφίου είναι συμβατή με τον οργανισμό, αλλά η τεχνογνωσία του δεν είναι η απαραίτητη για το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου.

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 2 συνολικά αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψηφίους κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.2

Αρσενοπούλου Ιωάννα

6,55

ΜΗΧ_ΣΦ2

1.1

Αρκολάκης Δημήτριος

5,45

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 01.07.2014 135η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 16/10/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης