ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ- Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ” και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.135.ΠΟ-GL-0714 και ΑΔΑ: ΨΒ1Χ469ΗΞΩ-ΖΧΒ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση ενός (1) έργου (με κωδικό ΓΛ_1), από έναν (1) συμβασιούχο μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (29/04/2013 120ης, Πρακτικά ΔΣ) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

 

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ΓΛ_1

1.1

Γιαννούτσου Όλγα

4597 / 30-7-2014

ΝΑΙ (ιδιοχείρως.)

ΓΛ_1

1.2

Οικονομάκη Στυλιανή

4605 / 20-8-2014

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

 

 

Για το προς ανάθεση έργο με κωδικό: ΓΛ_1 όλοι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, ένας (1) υποψήφιος δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχε να συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, η υποψηφιότητά του δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ΓΛ_1

1.2

Οικονομάκη Στυλιανή

Δεν διαθέτει  «Εκτενή εμπειρία στη συγγραφή λεξικών για εφαρμογές ΜΜ»

 

«εμπειρία στην ανάπτυξη τόσο κανονιστικών όσο και στατιστικών και υβριδικών συστημάτων Μηχανικής Μετάφρασης με επιρροές από το πεδίο της αναγνώρισης προτύπων»

 

«Εμπειρία στη δημιουργία προδιαγραφών για την αναπαράσταση και επισημείωση δεδομένων λεξικού για υβριδικό σύστημα ΜΜ»

 

τα οποία είναι απαραίτητα προσόντα.

 

Επίσης δεν διαθέτει κανένα από τα Επιθυμητά Προσόντα βάσει της Πρόσκλησης

 

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την 1 αποδεκτή υποψηφιότητα και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τον υποψήφιο:

 

 Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ΓΛ_1

1.1

Γιαννούτσου Όλγα

9,5

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 07.10.2014 138η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 13/10/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης