ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΩΣ88469ΗΞΩ-Κ07

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης “ΣΥΝΘΕΣΗ” με κωδικό ΟΠΣ 453644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», και μετά από την λήξη ισχύος τής με κωδικό ILSP.135.SY.ML-0714 και ΑΔΑ: ΩΡΑ8469ΗΞΩ-ΦΨ5, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση έως επτά (7), από έως (7) συμβασιούχους μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (130η Συνεδρία, 30-01-2014, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

  

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

Λεξικογράφος

1

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4577/21-07-2014

17-07-2014

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα τέχνης

2

ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΗΛΕΚΤΡΑ

4567/17-07-2014

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ ΣΤΙΣ 17-07-2014

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα τέχνης

3

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

4573/18-07-2014

16-07-2014

Σεναριογράφος

4

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

4574/18-07-2014

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ ΣΤΙΣ 18-07-2014

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα τέχνης

5

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΑ

4556/14-07-2014

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ ΣΤΙΣ 14-07-2014

Σκηνοθέτης

6

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4559/16-07-2014

15-07-2014

Μηχανικός / Πληροφορικός

7

ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

4547/8.7.2014

NAI

Μηχανικός / Πληροφορικός

8

ΚΙΟΥΡΤ ΧΑΪΡΗ

4560/16.7.2014

NAI

Μηχανικός / Πληροφορικός

9

ΒΡΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

4562/17.7.2014

NAI

Μηχανικός / Πληροφορικός

10

ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΑΡΗΣ

4563/17.7.2014

NAI

Μηχανικός / Πληροφορικός

11

ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4565/17.7.2014

NAI

Μηχανικός / Πληροφορικός

12

ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

4570/18.7.2014

NAI

Μηχανικός / Πληροφορικός

13

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

4576/21.7.2014

NAI

 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι συνολικά δύο (2) υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, η υποψηφιότητά του δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα τέχνης

2

ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΗΛΕΚΤΡΑ

‘Ελλειψη του απαραίτητου προσόντος: Πτυχίο σε θέματα τέχνης (Εικαστικές Τέχνες, Θέατρο) σχετικής σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού

Έλλειψη του επιθυμητού προσόντος: Τουλάχιστον τριετή καλλιτεχνική δραστηριότητα

 

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα τέχνης

3

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

‘Ελλειψη του απαραίτητου προσόντος: Πτυχίο σε θέματα τέχνης (Εικαστικές Τέχνες, Θέατρο) σχετικής σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού

Έλλειψη του επιθυμητού προσόντος: Τουλάχιστον τριετή καλλιτεχνική δραστηριότητα

 

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις συνολικά εννέα (9) αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψηφίους:

 

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Λεξικογράφος

1

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10

Σεναριογράφος

1

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

6,6

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα τέχνης

1

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΑ

6,6

Σκηνοθέτης

1

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

Μηχανικός / Πληροφορικός

1

ΒΡΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

9,75

Μηχανικός / Πληροφορικός

2

ΚΙΟΥΡΤ ΧΑΪΡΗ

9,21

Μηχανικός / Πληροφορικός

3

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

8,01

Μηχανικός / Πληροφορικός

4

ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7,74

Μηχανικός / Πληροφορικός

5

ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

7,37

Μηχανικός / Πληροφορικός

6

ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΑΡΗΣ

6,94

Μηχανικός / Πληροφορικός

7

ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

6,68

 

Ο Πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην οποία προέβη η Επιτροπή

Εισήγηση επιλογής υποψηφίων συνεργατών

ID

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο

Λεξικογράφος

1

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σεναριογράφος

1

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα τέχνης

1

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΑ

Σκηνοθέτης

1

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μηχανικός / Πληροφορικός

1

ΒΡΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηχανικός / Πληροφορικός

2

ΚΙΟΥΡΤ ΧΑΪΡΗ

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29.07.2014 136η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 25/08/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης