ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από το «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με τίτλο «iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» και την από 05/05/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης [ILSP.X.133.iG.ΜΗ-0414] για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 25/04/2014 απόφαση της 133ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των παρακάτω:

 1. Τσιώνη Στέφανου (με αρ. πρωτ. 696/14-05-2014)

 2. Μάντη Άννα (με αρ. πρωτ. 705/20-05-2014)

 3. Μπαλουκίδη Δημήτριου (με αρ. πρωτ. 708/23-05-2014)

 4. Αλεξανδρίδου Πελαγίας (με αρ. πρωτ. 709/23-05-2014)

 5. Στρογγυλού Παναγιώτη (με αρ. πρωτ. 710/23-05-2014)

 6. Σιδηρόπουλου Σάββα (με αρ. πρωτ. 711/23-05-2014)

 7. Λιώλου Άγγελου (με αρ. πρωτ. 713/23-05-2014)

 8. Ανδρουτσόπουλου Ιωάννη (με αρ. πρωτ. 714/23-05-2014)

 9. Κουλινά Γεώργιου (με αρ. πρωτ. 715/23-05-2014)

10. Δεμεσούκα Ολυμπίας (με αρ. πρωτ. 716/23-05-2014)

Στην πρώτη φάση αξιολόγησης «Ικανοποίηση όλων των απαραίτητων προσόντων», εξετάστηκαν οι δέκα (10) υποψηφιότητες και διαπιστώθηκε ότι οι κ.κ. Τσιώνης, Μάντη, Μπαλουκίδης, Αλεξανδρίδου, Στρογγυλός, Λιώλος, Ανδρουτσόπουλος και Κουλινάς δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δύο (2) υποψηφιότητες που πέρασαν στη δεύτερη φάση, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Σιδηρόπουλος Σάββας

7,95

Δεμεσούκα Ολυμπία

8,85

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 30/05/2014 134η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 04/07/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης