ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργο Π61) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα και μετά από την λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.134.P61-I.HM-0514 και ΑΔΑ: ΩΒΜΧ469ΗΞΩ-Χ6Ζ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση δύο (2) έργων (με κωδικούς ΜΗΧ_ΝΓ1 και ΝΓ4), από 3 συμβασιούχους μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ (126η Συνεδρία, 21-10-2013, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

 

Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ΜΗΧ_ΝΓ1

1.1

Καραγεωργίου Ευδοκία

4532 / 20-6-2014

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΜΗΧ_ΝΓ1

1.2

Κουλαφέτης Ιωάννης

4510 / 17-06-2014

ΝΑΙ (ιδιοχείρως)

ΜΗΧ_ΝΓ1

1.3

Λιγνός Στυλιανός

4522 / 19-06-2014

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

ΝΓ4

2.1

Άντζακας Κλήμης

4531 / 19-06-2014

ΝΑΙ (ιδιοχείρως)

ΝΓ4

2.2

Κολιοπούλου Μαρία

4537 / 23-06-2014

ΝΑΙ (ταχυδρ.)

 

Όλοι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι συνολικά 3 υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. 

 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ΜΗΧ_ΝΓ1

1.1

Καραγεωργίου Ευδοκία

Δεν διαθέτει «εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών νοηματικής γλώσσας» το οποίο είναι απαραίτητο προσόν.

ΜΗΧ_ΝΓ1

1.3

Λιγνός Στυλιανός

Δεν διαθέτει δύο απαραίτητα προσόντα. Επίσης είναι πολύ νέος μηχανικός.και δεν διαθέτει αρκετή πείρα ακόμη και σε τομείς εκτός του αντικειμένου του προς ανάθεση έργου.

ΝΓ4

2.2

Κολιοπούλου Μαρία

Δεν καλύπτει αρκετά από τα απαραίτητα προσόντα ακι δεν διαθέτει καθόλου εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου.

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 2 συνολικά αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψηφίους ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό:

 

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ΜΗΧ_ΝΓ1

1.2

Κουλαφέτης Ιωάννης

9,48

ΝΓ4

2.1

Άντζακας Κλήμης

9,80

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 01.07.2014 135η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 02/07/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης