ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.134.CL.MG-0514 και ΑΔΑ ΩΠ4Ρ469ΗΞΩ-ΘΚ6 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση τεσσάρων (4) έργων (με κωδικούς ENG_REP_CL_1, ENG_REP_CL_2, LING_SA_CL_1, LING_SA_CL_2), από από τέσσερις (4) συμβασιούχους μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (130η Συνεδρία, 30-01-2014, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ENG_REP_CL_1

1.1

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

4518/18-06-2014

ΝΑΙ

ENG_REP_CL_2

2.1

ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

4534/23-06-2014

ΝΑΙ

ENG_REP_CL_1

ENG_REP_CL_2

1.2

2.2

ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4538/23-06-2014

ΝΑΙ

LING_SA_CL_1

3.1

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

4502/16-06-2014

ΝΑΙ

LING_SA_CL_2

4.1

ΠΟΥΛΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

4533/23-06-2014

ΝΑΙ

LING_SA_CL_2

4.2

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

4536/23-06-2014

ΝΑΙ

 

Όλοι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι συνολικά 3 υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ENG_REP_CL_1

ENG_REP_CL_2

1.2

2.2

ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδίκευση όχι συναφής με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου.

LING_SA_CL_2

4.2

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ειδίκευση όχι συναφής με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 4 συνολικά αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψηφίους ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ENG_REP_CL_1

1.1

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

9.6

ENG_REP_CL_2

2.1

ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

9.35

LING_SA_CL_1

3.1

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

9.75

LING_SA_CL_2

4.1

ΠΟΥΛΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

9.35

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 01.07.2014 135η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 02/07/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης