ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “GameIt” με κωδικό 864-ΒΕΤ-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΑΒΕΤ 2013” και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP. 133.GM.GA-0414 και ΑΔΑ ΒΙ09469ΗΞΩ-6Η4 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση δύο (2) έργων, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (130η Συνεδρία, 30-01-2014, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη

Υποβολή

1

ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4491

13-05-2014

2

ΔΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

4492

13-05-2014

3

ΜΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4493

14-05-2014

Όλοι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 3 συνολικά υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψηφίους ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Βαθμολόγηση υποψηφίων συνεργατών ανά κριτήριο αξιολόγησης

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Επιστημονική Επάρκεια

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 5

Βάρος Κριτηρίου = 40%

Επιθυμητά
Προσόντα

Ελάχιστος Βαθμός

Κριτηρίου = 5

Βάρος Κριτηρίου = 25%

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 5

Βάρος Κριτηρίου = 15%

Συνολική Αποτίμηση της Εικόνας του Υποψηφίου Συνεργάτη

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου = 5

Βάρος Κριτηρίου = 20%

Συνολικός Βαθμός

Υποψηφιότητα Αποδεκτή

1

ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5 (2)

5 (1,25)

5 (0,75)

5 (1)

5

Αποδεκτή

2

ΔΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

5 (2)

4 (1)

4 (0,6)

5 (1)

4,6

Μη αποδεκτή

3

MINOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5 (2)

6 (1,5)

6 (0,9)

6 (1,2)

5,6

Αποδεκτή

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 30.05.2014 134η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,

πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 01/06/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης