ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", και μετά από την λήξη ισχύος τής με κωδικό ILSP.132.MG.CL-0314και ΑΔΑ ΒΙΞΟ469ΗΞΩ-ΑΕΖ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση τριών (3) έργων (με κωδικούς ENG_REP_CL, ENG_REP_CL_SUP, LING_SA), από περισσότερους από τρείς (3) συμβασιούχους μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ (130η Συνεδρία, 30-01-2014, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ENG_REP_CL

1.1

ΚΑΣΣΕΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

4552/31-03-2014

ΝΑΙ

ENG_REP_CL

1.2

ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

4558/04-04-2014

ΝΑΙ

ENG_REP_CL_SUP

2.1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4551/31-03-2014

ΝΑΙ

LING_SA

3.1

ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

4550/28-03-2014

ΝΑΙ

LING_SA

3.2

ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

4554/02-04-2014

ΝΑΙ

LING_SA

3.3

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4555/04-04-2014

ΝΑΙ

LING_SA

3.4

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

4556/04-04-2014

ΝΑΙ

 

Όλοι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι συνολικά 3 υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

LING_SA

3.1

ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Ειδίκευση όχι συναφής με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

LING_SA

3.3

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υψηλή εξειδίκευση, μη συναφής με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

LING_SA

3.4

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Ειδίκευση όχι συναφής με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

  

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 4 συνολικά αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψηφίους ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό:

 

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ENG_REP_CL

1.1

ΚΑΣΣΕΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

8.85

ENG_REP_CL

1.2

ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

8.85

ENG_REP_CL_SUP

2.1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

10

LING_SA

3.2

ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

9

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 25.04.2014 133η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 28/04/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης