ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Πρόσκληση [ILSP.X.129.PR.PL-1213]
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Πρόσκληση [ILSP.X.129.PR.PL-1213]
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από το «FP7-ICT 2011.8.2c» της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργου με τίτλο «PRESIOUS – PREdictive digitization, reStoration and degradatIOn assessment of cultUral heritage objectS» και την από 07/01/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης [ILSP.X.129.PR.PL-1213] για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 23/12/2013 απόφαση της 129ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε την αίτηση/υποψηφιότητα του:

1. Σφήκα Κωνσταντίνου (με αρ. πρωτ. 622/05-02-2014).

Η Επιτροπή έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας του κ. Σφήκα Κωνσταντίνου και προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.

Στην πρώτη φάση αξιολόγησης «Ικανοποίηση όλων των απαραίτητων προσόντων» εξετάστηκε η μοναδική υποψηφιότητα και διαπιστώθηκε ότι πληρούσε τα απαραίτητα προσόντα.

Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης, ως εξής:
 

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Σφήκας Κωνσταντίνος

9,7

 

βαθμός που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό που δίνεται στον πίνακα της πρόσκλησης και συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια).

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 28/02/2014 131η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

 

 

Αθήνα 10/3/2014
Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ
Ιωάννης Ιωαννίδης