ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Πρόσκληση [ILSP.129.MP.FG-1213]
NEWS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Πρόσκληση [ILSP.129.MP.FG-1213]
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά» με κωδικό ΟΠΣ 303631, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και την από 24/12/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης [ILSP.129.MP.FG-1213] για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη/φιλόλογο και έναν (1) συνεργάτη/γλωσσολόγο, σύμφωνα με την από 24/12/2013 απόφαση της 129ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των παρακάτω για:

Συνεργάτη – Γλωσσολόγο (1)
1. Σειραδάκη Έμμα (με αρ. πρωτ. 4415/03/01/2014)
2. Σταμούλη Σπυριδούλα (με αρ. πρωτ. 4416/03/01/2014)
3. Βασιλοπούλου Αικατερίνη (με αρ. πρωτ. 4418/07/01/2014)
4. Ντάλλη Αθηνά (με αρ. πρωτ. 4429/08/01/2014)
5. Δημόκα Ελένη (με αρ. πρωτ. 4432/09/01/2014)
6. Σερακιώτη Δήμητρα (με αρ. πρωτ. 4442/21/01/2014)

Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας της κας Σερακιώτη και προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας, δεδομένου ότι προσκόμισε αυτοπροσώπως το αποδεικτικό των ΕΛΤΑ με το οποίο αποδεικνύεται ότι η ημερομηνία ταχυδρόμησης του φακέλου υποψηφιότητάς της είναι η 7η Ιανουαρίου 2014.
Στην πρώτη φάση αξιολόγησης «Ικανοποίηση όλων των απαραίτητων προσόντων», εξετάστηκαν οι έξι (6) υποψηφιότητες και διαπιστώθηκε ότι η κα Βασιλοπούλου Αικατερίνη δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα.
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πέντε (5) υποψηφιότητες που πέρασαν στη δεύτερη φάση, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Σταμούλη Σπυριδούλα

8,25

Σειραδάκη Έμμα

5,90

Σερακιώτη Δήμητρα

5,55

Nτάλλη Αθηνά

4,80

Δημόκα Ελένη

4,80


Συνεργάτη – Φιλόλογο (1)
1. Μποτίνη Παρασκευή (με αρ. πρωτ. 4410/27/12/2013)
2. Μοσχοβίτης Πέτρος (με αρ. πρωτ. 4414/03/01/2014)
3. Σειραδάκη Έμμα (με αρ. πρωτ. 4415/03/01/2014)
4. Βασιλοπούλου Αικατερίνη (με αρ. πρωτ. 4418/07/01/2014)
5. Τσόκα Όλγα (με αρ. πρωτ. 4422/08/01/2014)
6. Κοκκίνης Δημήτριος (με αρ. πρωτ. 4423/08/01/2014)
7. Καλλιάρας Δημήτριος (με αρ. πρωτ. 4424/08/01/2014)
8. Μαυρέλης Βασίλειος (με αρ. πρωτ. 4425/08/01/2014)
9. Σιδηροπούλου Μαρία (με αρ. πρωτ. 4426/08/01/2014)
10. Τσιλιπάνου Θεοδώρα (με αρ. πρωτ. 4428/08/01/2014)
11. Ντάλλη Αθηνά (με αρ. πρωτ. 4429/08/01/2014)
12. Χατζηνικολάου Μαρία (με αρ. πρωτ. 4430/08/01/2014)
13. Πάνου-Παπαθεοδώρου Ελένη (με αρ. πρωτ. 4431/08/01/2014)
14. Δημόκα Ελένη (με αρ. πρωτ. 4432/09/01/2014)
15. Παπαβασιλείου Κωνσταντίνα (με αρ. πρωτ. 4433/09/01/2014)
16. Ανουσάκη Ειρήνη (με αρ. πρωτ. 4434/09/01/2014)
17. Γεωργιάδου Αικατερίνη (με αρ. πρωτ. 4435/09/01/2014) (εκπρόθεσμο)
18. Παναγιωτακοπούλου Αρχοντούλα (ηλεκτρονική υποβολή)
19. Σερακιώτη Δήμητρα (με αρ. πρωτ. 4442/21/01/2014)

Η επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε την υποψηφιότητα της κας Γεωργιάδου Αικατερίνης ως εκπρόθεσμα υποβληθείσα την 8η Ιανουαρίου 2014, όπως προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία είχε ορισθεί η 7η Ιανουαρίου 2014, καθώς και την υποψηφιότητα της κας Παναγιωτακοπούλου Αρχοντούλας ως υποβληθείσα κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο σχετικό κείμενο της προκήρυξης διαδικασίας, διότι «Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων». Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας της κας Σερακιώτη και προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας, δεδομένου ότι προσκόμισε αυτοπροσώπως το αποδεικτικό των ΕΛΤΑ με το οποίο αποδεικνύεται ότι η ημερομηνία ταχυδρόμησης του φακέλου υποψηφιότητάς της είναι η 7η Ιανουαρίου 2014.
Στην πρώτη φάση αξιολόγησης «Ικανοποίηση όλων των απαραίτητων προσόντων», εξετάστηκαν οι δεκαεπτά (17) υποψηφιότητες και διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα απαραίτητα προσόντα οι εξής: Μοσχοβίτης Πέτρος, Βασιλοπούλου Αικατερίνη, Τσόκα Όλγα, Κοκκίνης Δημήτριος, Καλλιάρας Δημήτριος, Μαυρέλης Βασίλης, Τσιλιπάνου Θεοδώρα, Ντάλλη Αθηνά, Δημόκα Ελένη, Παπαβασιλείου Κωνσταντίνα και Ανουσάκη Ειρήνη. 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της προκήρυξης για τις έξι (6) υποψηφιότητες που πέρασαν στη δεύτερη φάση, ως εξής: 

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Παρασκευή Μποτίνη

6,90

Σιδηροπούλου Μαρία

5,90

Σειραδάκη Έμμα

5,55

Σερακιώτη Δήμητρα

4,70

Χατζηνικολάου Μαρία

4,60

Πάνου-Παπαθεοδώρου Ελένη

4,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 30.01.2014 130η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :
- εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
- πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

 

Αθήνα 20/2/2014
Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ
Ιωάννης Ιωαννίδης