Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών B’ ή Γ’ βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λογού – Παράρτημα Ξανθής/ Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»
NEWS
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών B’ ή Γ’ βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λογού – Παράρτημα Ξανθής/ Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»
Wednesday, 01 August 2018 12:39
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX

: +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

: kkaramal@ipet.gr

Ξάνθη, 01/08/2018

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β’ ή Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ/ Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Παράρτημα Ξάνθης του «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΕΛ Ξάνθης/Ε.Κ. «Αθηνά») λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258Α’/2014)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’/2016)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 3. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
 4. τις διατάξεις τις ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
 5. το ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει,
 6. τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει,
 7. την από 23/05/2018 απόφαση της 193ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Προκηρύσσει:

 

(I) μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δοσιμετρία και αναλυτικές μέθοδοι ακτινοβολιών» με εξειδίκευση στα εξής:

 • Ειδικές μέθοδοι δοσιμετρίας ακτινοβολιών (φωταυγειακές μέθοδοι, retrospective δοσιμετρία κ.λπ.),
 • Εφαρμογές δοσιμετρίας ακτινοβολιών για χρονολόγηση αντικειμένων και μη οργανικών υλικών,
 • Προηγμένες διαγνωστικές και αναλυτικές μέθοδοι με χρήση ακτινοβολιών (φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ, περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ κ.λπ.),

(II) μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στις Επιστήμες του Πολιτισμού» με εξειδίκευση στα εξής:

 • Μηχανική μάθηση, βαθιά μάθηση,
 • Πολυπρακτορικά συστήματα και ενισχυτική μάθηση,
 • Συλλογική τεχνητή νοημοσύνη,
 • Κοινωνική οργάνωση εικονικών πρακτόρων,
 • Εικονικοί κόσμοι και προσομοίωση,
 • Παιχνιδοποίηση και δυναμικά διαδραστικά περιβάλλοντα πολυμεσικού περιεχομένου,

(IΙI) μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική πληροφορική» με εξειδίκευση στα εξής:

 • Ψηφιοποίηση,
 • Διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων,
 • Γεωχωρικές πολιτισμικές βάσεις δεδομένων,
 • Ψηφιακή αρχαιολογία,
 • Ψηφιακές τεχνολογίες στον πολιτισμό.

1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016:

Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

Για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.

Σημειώνεται ότι για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων.

β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον τα πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.

β) Να έχουν καλή γνώση (Β2) της αγγλικής γλώσσας , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει τροποποιηθέν (βλ. Παράρτημα Ι στην παρούσα Προκήρυξη).

γ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σχετική αίτηση (βλ. Παράρτημα ΙΙ στην παρούσα Προκήρυξη), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου – Παράρτημα Ξάνθης/ Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΕΛ Ξάνθης/Ε.Κ. «Αθηνά»), περιοχή ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, T.Θ.159, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, μέχρι τις 01/10/2018.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), που θα περιέχει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές τους και τη δράση τους, και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών και των ερευνητικών ενδιαφερόντων τους, καθώς και αντίτυπα των πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων τους.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.
 6. Τρεις (3) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να υποβληθούν σφραγισμένες από τον υπογράφοντα ή να σταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Ινστιτούτου .

Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου), θα ζητηθούν από την/ον επιτυχούσα/όντα κατά τον διορισμό.

Παρακαλούμε η αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά από 1 έως 5 να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 01 Οκτωβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΙΕΛ Ξάνθης/ Ε.Κ.«Αθηνά» στα: Τηλ.: +30 25410 78787 εσωτ.111, Fax.: +30 25410 636565, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Δρ Ευίτα Φωτεινέα

 

 

Αν. Διευθύντρια ΙΕΛ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Για την απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2-καλή) υποβάλλονται:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 ή

β) πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

γ) πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.

Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Bάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local ExaminationsSyndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR-καιCITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- COMMUNICATOR - καιCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”.

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)

Β2 –Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και

Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

στο πλαίσιο προκήρυξης πλήρωσης θέσεων Ερευνητών Β’ ή Γ’ Βαθμίδας

του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά»)

 


 

Στοιχεία Αιτούντος:

Όνομα:

 

Επίθετο:

Πατρώνυμο:

 

Διεύθυνση Κατοικίας:

 

Αριθ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας (σταθ., κιν.):

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

 

Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτηση υποψηφιότητάς μου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην από 01/08/2018 προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ερευνητών Β’ και Γ’ βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου – Παράρτημα Ξάνθης/ Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΕΛ Ξάνθης/ Ε.Κ.«Αθηνά»), την οποία ανακοίνωσε ο φορέας σας. Επισυνάπτω γι’ αυτόν τον σκοπό τα απαραίτητα δικαιολογητικά που φαίνονται στον κατάλογο συνημμένων.

 

Ο/Η Αιτών/ουσα

   

ΘΕΜΑ:  Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Ερευνητή ……… Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά»), στο γνωστικό αντικείμενο «…………………………………………

…………………………………………………………………….».

 
ΤΟΠΟΣ:  
ΗΜ/ΝΙΑ:  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.

2. ...

 

 

 

 

 

 Υπογραφή και ονοματεπώνυμο