Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα»
Tuesday, 05 December 2017 23:27
There are no translations available.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.182.APOL-1117

 

   

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με την Α.Π. 5542/1671/A2 (31/10/2017) ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002738 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (2017ΣΕ14510041) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω υποέργου.

 

Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, τη διάρκεια απασχόλησης, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Αντικείμενα-Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αντικείμενα των έργων, τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες για κάθε θέση.

 

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/27

Ειδικότητα

Γλωσσολόγος

Πλήθος ατόμων

1

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

 1. Εμπλουτισμός αποθετηρίου γλωσσικών πόρων του ΕΚ Αθηνά.
 2. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
 3. Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων διάχυσης και εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

 • Βελτίωση υπαρχόντων πόρων και υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας αποθετηρίου ΕΚ Αθηνά. Συγκέντρωση απαιτήσεων χρηστών και κατάρτιση προδιαγραφών για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου.
 • Συγκέντρωση και τεκμηρίωση νέων γλωσσικών πόρων και εργαλείων επεξεργασίας για τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου.
 • Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης στη χρήση και αξιοποίηση γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών.
 • Συγγραφή τεχνικών και διαχειριστικών αναφορών.

Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες)

6

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα στο αντικείμενο της τεκμηρίωσης περιεχομένου, γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών καθώς και στον έλεγχο της λειτουργίας τους.
 • Εμπειρία στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου.
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε επιστημονικές διοργανώσεις, συνέδρια.
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας.
 • Συνεκτιμάται ο βαθμός συνάφειας των έργων στα οποία έχει εμπειρία συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος σε σχέση με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής.

 

Β)

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/30

Ειδικότητα

Γλωσσολόγος

Πλήθος ατόμων

1

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

 1. Κατασκευή και τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών.
 2. Δημιουργία περιεχομένου και συντήρηση διαδικτυακού τόπου.
 3. Συμβολή στις δράσεις:
 • διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου,
 • σύνταξης επιστημονικών/ τεχνικών δημοσιεύσεων
 • σύνταξης τεχνικών/ διαχειριστικών αναφορών.

Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες)

6

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών.
 • Εμπειρία στην τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων με χρήση του συστήματος META-SHARE.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας.
 • Σημαντικός βαθμός συνάφειας της προηγούμενης εμπειρίας με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής.

 

Γ)

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/18

Ειδικότητα

Μηχανικός υπολογιστών

Πλήθος ατόμων

1

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Συμμετοχή στην σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας στο σύννεφο.

 

Ειδικότερα:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών κλιμάκωσης,
 • Επαύξηση των πιστοποιημένων υπηρεσιών της υποδομής,
 • Υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών
 • Συμβολή στις δράσεις :
 1. επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
 2. διάχυσης και αξιοποίησης της υποδομής
 3. σύνταξης επιστημονικών/ τεχνικών δημοσιεύσεων, εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών.

 

Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες)

6

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση ροών αναλυτικής γλωσσικής επεξεργασίας
 • Γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης (άνω των 5 ετών)
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, Python
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία.

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα δημιουργίας γλωσσικής τεχνολογίας
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας σε αρχιτεκτονικές μεγάλης κλίμακας
 • Εμπειρία στα Apache Spark, Apache Flink

 

 

Δ)

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/20

Ειδικότητα

Μηχανικός υπολογιστών / Πληροφορικός

Πλήθος ατόμων

1

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Συμμετοχή στην λειτουργία και διαχείριση υποδομής πόρων.

 

Ειδικότερα:

 

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών διαχείρισης, παρακολούθησης, ασφάλειας και ελέγχου υποδομής
 2. Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας.
 3. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες)

12

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης υποδομών (άνω των 5 ετών) στο σύννεφο,
 • Εμπειρία σε περιβάλλοντα ανάπτυξης, διαμόρφωσης και ενορχήστρωσης εφαρμογών όπως η Ansible,
 • Εμπειρία σε συστήματα παρακολούθησης των δομικών στοιχείων μιας υποδομής όπως το Nagios,
 • Εμπειρία σε Docker και συστήματα αυτοματοποίησης διαχείρισης και κλιμάκωσης containerized εφαρμογών όπως το Kubernetes

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα λειτουργίας υποδομών
 • Εμπειρία στην ασφάλεια λειτουργιών υποδομών στο σύννεφο
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία.

 

Ε

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/12

Ειδικότητα

Οικονομολόγος

Πλήθος ατόμων

1

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

 • Τεχνική και Οικονομική Διαχείριση – Παρακολούθηση Έργου
 • Διερεύνηση βιωσιμότητας των υπηρεσιών και της υποδομής πόρων ως προς την οικονομική διάσταση

Εκτιμώμενη διάρκεια

6

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ανώτερης (ΤΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Οικονομικών Επιστημών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) έτη και εμπειρία σε πεδίο συναφές με διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων
 • Εμπειρία σε οικονομικές μελέτες
 • Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ (Εφαρμογές Ms Office, Internet, κ.α.)
 • Kαλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Πρότερη εμπειρία σε θέση υπευθύνου διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων

 

Στ)

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/34

Ειδικότητα

Υπολογιστικός Γλωσσολόγος

Πλήθος ατόμων

1

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

 1. Προσαρμογή και ανάπτυξη υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας πόρων.
 2. Ανάπτυξη τεχνικών εξαγωγής πληροφορίας και εξόρυξης γνώσης

 

Συμβολή στις δράσεις:

 1. διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου
 2. σύνταξης επιστημονικών / τεχνικών δημοσιεύσεων
 3. σύνταξης τεχνικών / διαχειριστικών αναφορών.

 

Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες)

6

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γλωσσική τεχνολογία
 • Απαραίτητη εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας (άνω των 2 ετών)
 • Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνικών εξαγωγής πληροφορίας και εξόρυξης γνώσης
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα γλωσσικής τεχνολογίας (άνω των 2 ετών)
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
 • Γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης με έμφαση στην ανάλυση γνώμης (opinion mining)
  • Γνώση τεχνικών κατασκευής Δικτύων Γνώσης (Knowledge Networks).

 

Ζ)

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/ x29

Ειδικότητα

Υπολογιστικός Γλωσσολόγος

Πλήθος ατόμων

1

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

1. Εμπλουτισμός αποθετηρίου ΑΘΗΝΑ με υπολογιστικούς Γλωσσικούς Πόρους και συγκεκριμένα

(α) βελτίωση υπαρχόντων πόρων

(β) ανάπτυξη νέων πόρων και εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

2. Συμμετοχή στις δράσεις

(α) διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (β) σύνταξη επιστημονικών/ τεχνικών δημοσιεύσεων και ενημερωτικού υλικού διάχυσης

(γ) σύνταξης τεχνικών/ διαχειριστικών αναφορών.

Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες)

6

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του εξωτερικού ή του εσωτερικού σε θέματα γλωσσικής τεχνολογίας
 • Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη πόρων και εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας (άνω των 5 ετών)
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με έμφαση στην γλωσσική τεχνολογία (άνω των 5 ετών)
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων των έργων θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στο Ε.Κ. «Αθηνά» και στο επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στους ανωτέρω πίνακες για κάθε μία από τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

Τόπος απασχόλησης:

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία

 

 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης,
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Βεβαιώσεις εμπειρίας

 

και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2017, ώρα 14.00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα ).

 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 21/12/2017 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά», με Πρόεδρο αυτής τον Υπεύθυνο της Πράξης. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά».

 

Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (http://www.ilsp.gr/). Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

 

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’όψιν και δεν εξετάζονται.

 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από το προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά», και η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

 

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργουεπισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και την Απόφαση Ένταξης της Πράξης « ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» (κωδ. ΟΠΣ 5002738).

 

Hπαρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (http://www.ilsp.gr/), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης

 

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.