Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)
Tuesday, 28 February 2017 12:09
There are no translations available.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥΕΡΓΟΥ WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)

 

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.169.WD-0117

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015), προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015).

 

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Κωδικός έργου

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

WD_res_1

Σχεδίαση διαδραστικών εφαρμογών για την εκπαίδευση του χορού

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής, πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακό στον τομέα του design,  system design engineering, UI/ UX 
 • Αποδεδειγμένο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τη χρήση των κιναισθητικών τεχνολογιών κατά την εκμάθηση χορού
 • Καλή γνώση του Design  Research (ερωτηματολόγια, έρευνα χρηστών, contextual inquiry,card shorting, mood boards, conceptual models, personas, storyboards)
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε Processing
 • Εμπειρία σε σχεδίαση εφαρμογών για MS Kinect
 • Γνώσεις προγραμματισμού C++ σε περιβάλλον Unity
 • Εξοικείωση με τη διαδικασία διδασκαλίας σε τουλάχιστον ένα είδος χορού
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών
 • Ενασχόληση με τη χορογραφία σε επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο
 • Εμπειρία στην αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων με βάση τους χρήστες, ως προς την ευχρηστία, την εμπειρία του χρήστη, την προσβασιμότητα, τη συνεργατική σχεδίαση κτλ
 • Εμπειρία σε performance με χρήση optical motion capture συστήματος
 • Εμπειρία σχεδίασης abstract visualizations
 • Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη mobile/ web εφαρμογών
 • Εξοικείωση με τεχνολογίες και συστήματα όπως oculus rift , leap motion, CAVE fully immersive virtual reality

WD_res_2

Μοντελοποίηση και διαχείριση δεδομένων χορού με χρήση τεχνολογιών Σημασιολογικού ιστού, Ανάπτυξη Οντολογιών και Αξιολόγηση

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακό ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ
 • Διδακτορική διατριβή στην περιοχή της Αναπαράστασης Γνώσης με Οντολογίες
 • Τουλάχιστον πενταετής ερευνητική εμπειρία σε αντίστοιχα προς το υπό ανάθεση έργο
 • Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού
 • Εμπειρία σε διεπιστημονικά έργα
 • Ερευνητική εμπειρία σε συναφές με τον χορό γνωστικό πεδίο
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογοστραφούς αξιολόγησης χρηστών
 • Ανάπτυξη εργαλείων στο πλαίσιο Ερευνητικών Έργων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού χαρακτήρα
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο του έργου
 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την 17η Μαρτίου 2017, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 17.03.2017 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.