Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικών έργων της Γενικής Διεύθυνσης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ» & του ΙΕΛ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΕΛ»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικών έργων της Γενικής Διεύθυνσης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ» & του ΙΕΛ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΕΛ»
Wednesday, 08 February 2017 09:56
There are no translations available.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ» & του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου «Οριζόντιο ΙΕΛ»

Κωδ. Πρόσκλησης: GD.ILSP.169.-0117

ΑΔΑ: ΨΒΑΡ469ΗΞΩ-1ΦΚ

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης των εσωτερικών έργων της Γενικής Διεύθυνσης «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» και Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου «Οριζόντιο ΙΕΛ», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου / μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία των ανωτέρω αναφερόμενων εσωτερικών έργων έως την ολοκλήρωσή τους με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης των εν λόγω εσωτερικών έργων.

 

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτώνται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων, τις προϋπολογισθείσες για τα ανατιθέμενα έργα δαπάνες, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

Κωδικός

Ειδικότητα

Αριθμός Συνεργατών

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

GD.1.

Πτυχίο ΑΕΙ

1

 • Υποστήριξη υπευθύνου έργου σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων
 • Οργάνωση ομάδας έργου και επαφή με την εποπτεύουσα αρχή
 • Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση του έργου
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
  Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού
  Εμπειρία στο σχεδιασμό και οργάνωση καταχώρησης
 • Εμπειρία στη ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση έργων
 • Εμπειρία στον έλεγχο και συμμετοχή παραδοτέων
 • Εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη και στη καταχώρηση δεδομένων
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών
 • Άριστες αναλυτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής
 • Εμπειρία στο συντονισμό ερευνητικών ομάδων ή στο συντονισμό και τη διαχείριση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών έργων
 • Εργασιακή εμπειρία τόσο στον Ιδιωτικό Τομέα όσο και στον Δημόσιο Τομέα
  Εργασιακή εμπειρία τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή
 • Επικοινωνιακά προσόντα και συνεργατικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

ILSP_EC_MAN

Υπεύθυνος οικονομικής και διαχειριστικής παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων

1

Διαχειριστική/οικονομική παρακολούθηση υλοποιούμενων έργων και προγραμμάτων Ινστιτούτου.

 

Ενδεικτικά:

 • οικονομική διαχείριση,
 • συμμετοχή σε Ομάδες Διοίκησης Έργων,
 • τήρηση και ταξινόμηση ηλεκτρονικών και έντυπων αρχείων,
 • ανάλυση των απαιτήσεων για προμήθειες εξοπλισμού,
 • σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών,
 • συλλογή δεδομένων,
 • σύνταξη τεχνικών δελτίων κ.λπ.
 • Πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού κατά προτίμηση Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Θετικών Επιστημών
 • Εμπειρία στην οικονομική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στο τομέα των ΤΠΕ
 • Επικοινωνιακά προσόντα και συνεργατικό πνεύμα
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ (Εφαρμογές Ms Office, Internet, κ.α.)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, διαχείρισης έργων, ή/και διαχείρισης συμβάσεων
 • Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο σχετικό με Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο φορέα
 • Γνώση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων οικονομικής και διοικητικής παρακολούθησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την 20η Φεβρουαρίου 2017, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 20.02.2017 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303.