Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)
Wednesday, 07 December 2016 10:13
There are no translations available.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.164.WD-1116

ΑΔΑ: 6Δ5Ξ469ΗΞΩ-Ν3Θ

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015), προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015).

 

 

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Κωδικός έργου

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

WD.Prog

Προγραμματισμός Εφαρμογών σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο

 • Πτυχίο πληροφορικής από ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού C, C++ και Java
 • Άριστη γνώση HTML, PHP, CSS, JSP, Javascript
 • Άριστη γνώση SQL
 • Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας μέσα σε ομάδα
 • Εμπειρία σε data management systems
 • Γνώση metadata management systems
 • Εμπειρία στο API CKAN
 • Άριστη γνώση της πλατφόρμας CKAN
 
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διεπαφών και διαδικτυακών εφαρμογών
 • Γνώσεις Δηλωτικών Γλωσσών Προγραμματισμού π.χ. Prolog
 • Γνώσεις άλλων επιπλέον γλωσσών προγραμματισμού π.χ. Haskell
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα

WD.res

Έρευνα και υλοποίηση/προγραμματισμός αλγορίθμων διαχείρισης δεδομένων

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον διετής ερευνητική εμπειρία σε αντίστοιχα προς το υπό ανάθεση έργο
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Ερευνητική εμπειρία στα ακόλουθα

πεδία:

 

● Διαχείριση Κατανεμημένων Βάσεων Δεδομένων

● Πρόσβαση σε ροές δεδομένων μέσω οντολογιών

● Σχεσιακή επεξεργασία ροών δεδομένων

● Συνεισφορά σε ανοιχτού λογισμικού σύστημα κατανεμημένης επεξεργασίας δεδομένων

WD.mod

Μοντελοποίηση και διαχείριση δεδομένων με χρήση τεχνολογιών Σημασιολογικού ιστού

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ
 • Διδακτορική διατριβή στην περιοχή των Περιγραφικών Λογικών
 • Τουλάχιστον πενταετής ερευνητική εμπειρία σε αντίστοιχα προς το υπό ανάθεση έργο
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Απαραίτητη πιστοποίηση)
 
 • Ερευνητική εμπειρία στα ακόλουθα πεδία: Τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού,
 • Πρόσβαση σε ροές δεδομένων μέσω οντολογιών,
 • Σχεσιακή επεξεργασία ροών δεδομένων,
 • Συλλογιστική σε ασαφείς περιγραφικές λογικές.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού χαρακτήρα
 • Έρευνα
 • Οργανωτικός σχεδιασμός
 • Ανάπτυξη εργαλείων
 • Συγγραφή προτάσεων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων
 • Βασικές γνώσεις δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2016, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 19.12.2016 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.