Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων έργου («Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»)
NEWS
Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων έργου («Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»)
Monday, 07 November 2016 15:26
There are no translations available.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον

Πολιτισμό» ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες

Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.162.DR-ΧΑΝ.-0916

ΑΔΑ: 7Μ2Υ469ΗΞΩ-ΧΜ2

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437που έχει υποβληθεί στη σχετική πρόσκληση του προγράμματος «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» της ΓΓΕΤ, προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου/ Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω υποέργου.

 

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Λόγω της φύσεως του Υποέργου 2 δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως παροχή έργου από τους αντισυμβαλλόμενους. Το Υποέργο 2 θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου στο Παράρτημα του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται ακολούθως:

Κωδικός

Ειδικότητα

Αριθμός Συνεργατών

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

Χ2-1

Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος

 

1

 • Συμβολή στις προδιαγραφές για συλλογή υλικού και πλατφόρμα
 • Συμβολή στη συλλογή αρχαιολογικού-ιστορικού υλικού
 • Συμβολή στην αξιολόγηση της πλατφόρμας
 • Συμβολή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Συμβολή στην επιμέλεια και παρουσίαση του υλικού
 • Συμβολή στη συγγραφή τεχνικών αναφορών & δημοσιεύσεων και στις δράσεις προβολής & διάχυσης
 • Πτυχίο Ιστορίας/ Αρχαιολογίας ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές με την απαιτούμενη ειδικότητα, αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε εργασίες που αφορούν στο σύνολο της περιγραφής του προς ανάθεση έργου.
 • Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας.
 • Εμπειρία σε θέματα πολιτιστικής τεκμηρίωσης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
 • Εμπειρία σε θέματα που αφορούν την αρχαιολογία και τον πολιτισμό του Βορειοελλαδικού χώρου.
 • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων.
 • Διεθνείς και εθνικές δημοσιεύσεις στον τομέα της αρχαιολογίας και πολιτιστικής τεχνολογίας.
 • Άριστη γνώση β' ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου.
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Χ2-10

Μηχανικός / Πληροφορικός

1

 • Έρευνα και ανάπτυξη/βελτίωση αλγορίθμων ανάκτησης 3Δ δεδομένων βάσει περιεχομένου με τεχνικές σχετικής ανατροφοδότησης και συγχώνευσης γνώσης.
 • Έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μεθόδων ανάκτησης βάσει περιεχομένου 3Δ δεδομένων.
 • Συμβολή στη συγγραφή τεχνικών αναφορών και επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 • Πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνείου ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου).
 • Υπόβαθρο επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων και ανάλυσης δεδομένων 3Δ σαρωτών
 • Υπόβαθρο 3Δ ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων
 • Γνώσεις προγραμματισμού τεχνολογιών Διαδικτύου, επεξεργασίας 3Δ δεδομένων και βάσεις πολυμεσικών δεδομένων.
 • Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης συναφών ερευνητικών έργων
 • Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων
 • Άλλη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Χ2-12

Μηχανικός / Πληροφορικός

1

 • Έρευνα και ανάπτυξη αλληλεπίδρασης και εξιστόρησης σε εικονικά πολυ-πρακτορικά περιβάλλοντα.
 • Πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνείου ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου).
 • Υπόβαθρο μηχανικής μάθησης.
 • Υπόβαθρο πρακτορικών συστημάτων.
 • Υπόβαθρο εικονικών περιβαλλόντων.
 • Γνώσεις προγραμματισμού για το διαδίκτυο, για 3Δ περιβάλλοντα και κινητές συσκευές.

Χ2-13

Φυσικός / Χημικός / Χημικός Μηχανικός

1

 • Μετρήσεις και ανάπτυξη μεθοδολογίας για χρονολογήσεις και δοσιμετρία TL/OSL
 • Αναλύσεις υλικών με AAS, μ-XRF και XRD
 • Ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM)
 • Συστηματοποίηση μετρήσεων και ανάπτυξη προτύπου μεταδεδομένων
 • Πτυχίο Φυσικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή άλλος συναφής με το αντικείμενο τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις επιστήμες της Φυσικής, Χημείας ή Χημικής Μηχανικής
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα
 • Εργαστηριακή εμπειρία σε μετρήσεις TL/OSL και στοιχειακές αναλύσεις
 • Εμπειρία σχετική με μεταδεδομένα επιστημονικών-εργαστηριακών δεδομένων.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις επιστήμες της Φυσικής, Χημείας ή Χημικής Μηχανικής
 • Ικανότητα - γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM)
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας
 • Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης συναφών ερευνητικών έργων
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την 25/11/2016, ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων (ΝΑ Άκρο)

Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη

Υπόψη κ. Κ. Καραμαλίδου

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του, ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης μέχρι τις 25/11/2016 και ώρα 15:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο].

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα.

0

25%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο.

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

0

20%

 

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ. «Αθηνά»(http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Το Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» αφορά κατά κύριο λόγο στις εφαρμογές των επιστημών και νέων τεχνολογιών στην κατανόηση, τεκμηρίωση, πιστοποίηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος. Στόχος του είναι η συμβολή στη ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτού του αποθέματος μέσα από διαδικασίες που περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακές μεθόδους (αρχαιολογική μελέτη) όσο και σύγχρονες εφαρμογές των υπολογιστικών επιστημών και της πληροφορικής.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Κ. Καραμαλίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 25410 78787 (εσωτ. 111).

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.