Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
Friday, 04 November 2016 17:24
There are no translations available.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.162.DR.-0916

   

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» που έχει υποβληθεί στην σχετική πρόσκληση του προγράμματος «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» της ΓΓΕΤ, προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω υποέργου.

 

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Κωδικός

Ειδικότητα

Αριθμός Συνεργατών

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

Χ16

Γλωσσολόγος με εμπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία της ΕΝΓ

1

 • Έρευνα σε σώμα νοηματικών δεδομένων και επεξεργασία του για εξαγωγή λημματολογίου
 • Συμβολή στο σχεδιασμό επισημειώσεων σε νοηματικά δεδομένα για την ανάπτυξη νοηματικών πόρων δυναμικής σύνθεσης νοημάτων
 • Συμβολή στην κωδικοποίηση νοηματικού λημματολογίου για χρήση από εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοηματικής γλώσσας
 • Οργάνωση και διεξαγωγή πειραμάτων σύνθεσης νοηματικής γλώσσας με χρήση εικονικού νοηματιστή
 • Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών αναφορών
 • Επαφή/επικοινωνία με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου και φυσικούς νοηματιστές για την υποστήριξη και το συντονισμό των απαιτούμενων εργασιών, καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου
 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ανάλυση Δεδομένων Φυσικής Γλώσσας ή Υπολογιστική Γλωσσολογία ή Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την απόκτηση σωμάτων πολυτροπικών/ νοηματικών δεδομένων
 • Εμπειρία στην επεξεργασία νοηματικών δεδομένων
 • Εμπειρία στη μελέτη και υπολογιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών της διάδρασης μέσω χειρονομιών/κινήσεων
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επισημειωμένων πολυτροπικών δεδομένων για χρήση από εργαλείο δυναμικής σύνθεσης
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στη Γλωσσολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στο συντονισμό ερευνητικών ομάδων ή στο συντονισμό και τη διαχείριση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών έργων
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Χ17

Υπολογιστικός γλωσσολόγος με ειδίκευση στη συλλογή και επεξεργασία νοηματικών πολυμεσικών δεδομένων

1

 • Οργάνωση απόκτησης σώματος νοηματικών δεδομένων
 • Βιντεοσκόπηση και επεξεργασία σώματος νοηματικών δεδομένων
 • Συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επισημειώσεων σε νοηματικά δεδομένα
 • Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών αναφορών
 • Επαφή/επικοινωνία με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου και με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη του συντονισμού των διαδικασιών απόκτησης και ελέγχου των νοηματικών δεδομένων, καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου
 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την πολυκάμερη καταγραφή σωμάτων νοηματικών / πολυτροπικών δεδομένων
 • Εμπειρία στην επεξεργασία οπτικο-ακουστικού υλικού, πολυτροπικών δεδομένων και δεδομένων νοηματικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία στην παραλληλοποίηση και επεξεργασία δεδομένων που έχουν αποκτηθεί με ταυτόχρονη εγγραφή από διαφορετικά μέσα (multi-camera)
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Χ19

Γλωσσολόγος με ειδίκευση στην ΕΝΓ

1

 • Εξαγωγή και έλεγχος λημματολογίου από σώμα νοηματικών δεδομένων
 • Συμβολή στην κωδικοποίηση νοηματικού λημματολογίου για χρήση από εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοηματικής γλώσσας
 • Οργάνωση και διεξαγωγή πειραμάτων σύνθεσης νοηματικής γλώσσας με χρήση εικονικού νοηματιστή
 • Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών αναφορών
 • Επαφή/επικοινωνία με το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου και φυσικούς νοηματιστές για την υποστήριξη και το συντονισμό των απαιτούμενων εργασιών, καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου
 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ανάλυση Δεδομένων Φυσικής Γλώσσας ή Υπολογιστική Γλωσσολογία ή Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
 • Εμπειρία στην επεξεργασία και φωνολογική επισημείωση νοηματικών δεδομένων μεγάλου όγκου
 • Εμπειρία στη μελέτη και υπολογιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών της διάδρασης μέσω χειρονομιών/κινήσεων
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία στη χρήση των εργαλείων επισημείωσης νοηματικών δεδομένων iLex και ELAN
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
 • Ο βαθμός συνάφειας της εμπειρίας συμμετοχής σε έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Χ28

Γλωσσολόγος

1

 • Σχεδιασμός έρευνας για την κατανόηση γραπτών κειμένων μέσω καταγραφής της οφθαλμοκίνησης
 • Καθορισμός απαιτήσεων και προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων
 • Δημιουργία πειράματος με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού για την καταγραφή και την ανάλυση δεδομένων οφθαλμοκίνησης
 • Διεξαγωγή πειραματικής διαδικασίας, συλλογή δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Διδακτορικό δίπλωμα στη Γλωσσολογία
 • Εκτεταμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση γλωσσικών δεδομένων
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών στο πεδίο της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Γλωσσικής Μάθησης

Γνώση χειρισμού λογισμικού για την καταγραφή και την ανάλυση δεδομένων οθφαλμοκίνησης

Χ29

Φιλόλογος

1

 • Οργάνωση και διεξαγωγή πιλοτικής φάσης συλλογής δεδομένων έρευνας για την κατανόηση γραπτών κειμένων μέσω καταγραφής της οφθαλμοκίνησης σε μικρό αριθμό μαθητών
 • Οργάνωση και διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας - Συλλογή δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού, με ειδίκευση στην Ψυχολογία
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με την Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Μάθηση για μαθητές Γυμνασίου
 • Απαραίτητη εμπειρία στη διεξαγωγή πειραματικών διαδικασιών σε μαθητές
 • Εμπειρία στη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων

Εξοικείωση με τη χρήση συστημάτων καταγραφής κινήσεων των ματιών

Χ36

Φιλόλογος / Γλωσσολόγος

1

 • Έρευνα για τον ποσοτικό και ποιοτικό εμπλουτισμό του (ΕΘΕΓ)
 • Συμβολή στην τροποποίηση και τελική διαμόρφωση του υπάρχοντος σχήματος κατηγοριοποίησης κειμένων στον ΕΘΕΓ
 • Προεπεξεργασία και προσθήκη κειμένων στον ΕΘΕΓ
 • Συμβολή στη διεύρυνση των αποτελεσμάτων αναζήτησης του ΕΘΕΓ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με γλωσσολογικό αντικείμενο
 • Εμπειρία στη δημιουργία, χρήση και αξιοποίηση μονόγλωσσων και δίγλωσσων σωμάτων κειμένων
 • Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων επεξεργασίας, κανονικοποίησης και κατηγοριοποίησης κειμένων
 • Εξοικείωση με διεθνή πρότυπα κατηγοριοποίησης κειμένων
 • Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών αναφορών
 • Εμπειρία στη διαμόρφωση και τροποποίηση προτύπων κατηγοριοποίησης κειμένων
 • Συμμετοχή σε ομάδες συναφών ερευνητικών έργων
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Χ38

Υπολογιστικός Γλωσσολόγος

1

Συμβολή στον άξονα «Ανάπτυξη και επέκταση υπολογιστικών Γλωσσικών Πόρων» και συγκεκριμένα στις δράσεις (α) εμπλουτισμός του εννοιολογικού λεξικού με νέες εγγραφές και νέες σχέσεις (β) στην ΒΔ ονοματικών και ρηματικών πολυλεκτικών εκφράσεων (γ) στην διάχυση και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου, (δ) στην σύνταξη επιστημονικών/ τεχνικών δημοσιεύσεων (ε) στην σύνταξη τεχνικών/ διαχειριστικών αναφορών

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του εξωτερικού ή του εσωτερικού σε θέματα γλωσσικής τεχνολογίας (με έμφαση σε θέματα ηλεκτρονικής λεξικογραφίας)
 • Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη πόρων και εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας (άνω των 5 ετών).
 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα οντολογιών
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με έμφαση στην γλωσσική τεχνολογία (άνω των 2 ετών)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Χ39

Χ40

Μηχανικός / Πληροφορικός

2

 • Μελέτη τεχνολογιών και σχεδίαση υποδομών για την εξυπηρέτηση της υπηρεσιοστραφούς πολιτικής στη διάθεση πόρων και εργαλείων του ΙΕΛ
 • Συγκέντρωση, οργάνωση, μεταποίηση και διάθεση πόρων και εργαλείων μέσω υπηρεσιών (APIs)
 • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού ή Πληροφορικής ή άλλος συναφής με το αντικείμενο τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα
 • Εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού HTML, PHP, Javascript
 • Εμπειρία σχετική με την ανάπτυξη πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας, και την ενσωμάτωσή τους σε ευρύτερα συστήματα πληροφορικής
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στην σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση APIs
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων
 • Εργασιακή εμπειρία σε εφαρμογές Web
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας
 • Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης συναφών ερευνητικών έργων
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Χ41

Μηχανικός / Πληροφορικός

1

 • Οργάνωση και επίβλεψη της διαδικτυακής υποδομής για την εξυπηρέτηση της υπηρεσιοστραφούς πολιτικής στη διάθεση πόρων και εργαλείων του ΙΕΛ
 • Διαδικτυακή υποστήριξη των δομών και των βάσεων δεδομένων που προβλέπει η ανάπτυξη του έργου
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος διασφαλισμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των κατανεμημένων κόμβων του συστήματος (υπολογιστικοί κόμβοι/συστήματα κατανεμημένα μεταξύ του ΙΕΛ Αθήνας και του παραρτήματος του ΙΕΛ στην Ξάνθη).
 • Υποστήριξη του απαραίτητου υπολογιστικού εξοπλισμού και του λογισμικού που θα απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου
 • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού ή Πληροφορικής ή άλλος συναφής με το αντικείμενο τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση, διαχείρηση, λειτουργία και ασφάλεια εικονικών μηχανών
 • Εκτενής εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων υπολογιστικών υποδομών και δικτύων
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας
 • Συμμετοχή σε ομάδες συναφών ερευνητικών έργων
 • Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την 18/11/2016, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 18/11/2016 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ. «Αθηνά»(http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Το Υποέργο 1 στοχεύει στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στους εξής ερευνητικούς άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται το ΙΕΛ: (α) Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, (β) Τεχνολογίες Επεξεργασίας Φωνής, (γ) Ενσώματη επικοινωνία και τεχνολογίες αλληλεπίδρασης, (δ) Τεχνολογίες Μάθησης και (ε) Υποδομές Γλωσσικών Πόρων. Σκοπός του έργου είναι υπηρετήσει το συνολικό πλάνο του Ινστιτούτου, τόσο κατακόρυφα με εξειδικευμένη έρευνα και ανάπτυξη στις επιμέρους περιοχές, όσο και οριζόντια με δραστηριότητες όπως οι υποδομές, οι κοινές πλατφόρμες οργάνωσης και διάθεσης γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών, αλλά και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διάχυσης και αξιοποίησης που εκτείνεται από την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας μέχρι και την εσωτερική ανακάλυψη τεχνολογιών με ιδιαίτερες προοπτικές εκμετάλλευσης και την περαιτέρω υποστήριξη, διαμόρφωση και εκκόλαψή τους.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.