Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «eMotiVE - Virtual cultural Experiences through personalized storytelling»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «eMotiVE - Virtual cultural Experiences through personalized storytelling»
Tuesday, 25 October 2016 11:02
There are no translations available.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «eMotiVE - Virtual cultural Experiences through personalized storytelling»

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.162.EM-0916

ΑΔΑ: Ω52Ξ469ΗΞΩ-ΡΔΝ

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «eMotiVE - Virtual cultural Experiences through personalized storytelling», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «eMotiVE - Virtual cultural Experiences through personalized storytelling».

 

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Κωδικός έργου

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

Em.Res.1

Έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών στα πλαίσια ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος και συγκεκριμένα με στόχο την ανάπτυξη εργαλείου ψηφιακής αφήγησης για κινητές συσκευές

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενο σχετικό με την πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εκτέλεση έργων (ερευνητικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα έργα, αναπτυξιακά έργα)
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού σχετικού με τον πολιτισμό, και ειδικότερα σε εφαρμογές για έξυπνες φορητές συσκευές (smartphones/tablets) ή/και το web
 • Απαραίτητη εμπειρία σε ανάπυξη εφαρμογών για Android
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Εμπειρία στην διαχείριση και τεχνική υποστήριξη σε εξυπηρετητές (servers) ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων σε linux
 • Εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (Java, Objective-C)
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών web με Javascript, HTML5
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού χαρακτήρα σε τομείς που σχετίζονται με τον πολιτισμό, και ειδικότερα στον καθορισμό απαιτήσεων, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση λογισμικού
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων
 • Παρουσία στον διεθνή χώρο με δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις

 

Em.Res.2

Έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών στα πλαίσια ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος και συγκεκριμένα με στόχο την ανάπτυξη εργαλείου δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική.
 • Ερευνητική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εκτέλεση έργων (ερευνητικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα έργα, αναπτυξιακά έργα)
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού σχετικού τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων για τον πολιτισμό.
 • Γνώση και εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού web (Java, JavaEE, Javascript,), και τεχνολογίες web (HTML, XHTML, JSP,J SF,AJAX, AngularJS, CSS), Scripting (Bash,Sed,Awk) και τεχνικές προγραμματισμού (Design Patterns)
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Εμπειρία σε συστημάτα διαχείρισης βάσεων δεδομένων καθώς και διαχείριση και τεχνική υποστήριξη διακομιστών web
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού χαρακτήρα σε τομείς που σχετίζονται με τον πολιτισμό, και ειδικότερα στον καθορισμό απαιτήσεων, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση λογισμικού
 • Εμπειρία στην χρήση τεχνικών για την υλοποίηση προτύπων σχεδίασης

Em.Res.3

 

Έρευνα, σχεδιασμό και διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων

 • Πτυχίο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον πενταετή συνολική ερευνητική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Proficiency)
 • Εμπειρία σε μοντελοποίηση δεδομένων (data modeling) και μεθόδους εξατομίκευσης (personalization).
 • Γνώσεις μοντελοποίησης και τεχνικών στον τομέα των συστημάτων συστάσεων (recommender systems)
 • Εμπειρία σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα πληροφορικής, κατά προτίμηση διεπιστημονικού χαρακτήρα.
 • Εμπειρία σε: Java, SQL
 • Εμπειρία ενασχόλησης και υλοποίησης λογισμικού για ανάγκες εξατομίκευσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την 3.11.2016, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 3.11.2016 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.