Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου / παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)
Wednesday, 27 July 2016 09:23
There are no translations available.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥΕΡΓΟΥ WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015)

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.160.WD-0716

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015), προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WhoLoDance (Whole-Body Interaction Learning for Dance Education H2020-ICT-2015).

 

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα προσόντα

Επιθυμητά προσόντα

WLDS_PL

Πληροφορικός

1

Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Τομέα της οργάνωσης και διοίκησης τεχνικών συστημάτων, με ειδίκευση στην Ποιοτική Σύγκριση Εναλλακτικών Τεχνολογιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο
 • Διετή εμπειρία ως τεχνικός δικτύου πρώτου επιπέδου
 • Εμπειρία στο τμήμα Marketing.
 • Τριετή εμπειρία σε ερευνητικά κέντρα
 • Τριετή εμπειρία στην εκπαίδευση
 • Άριστη γνώση Τουρκικών
 • Μέτρια γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφόρμων
 • Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ανακάλυψης γνώσης και εξόρυξης δεδομένων και επεξεργασίας, συγχώνευσης, ή επιμέλειας ετερογενών δεδομένων και επεξεργασία εικόνας
 • Συμμετοχή σε έργα πληροφορικής
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων
 • Εμπειρία στα Ευζωνικά δίκτυα & σε ζητήματα ασφάλειας
 • Γνώση στη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux
 • Εμπειρία στις γλώσσες διαδικτύου HTML,PHP,MYSQL,JOOMLA,CSS,JAVASCRIPT
 • Εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού C++,C
 

WLDS_ RES1

Ερευνητής πληροφορικής

1

Σχεδίαση και συντονισμός υλοποίησης της τεχνολογικής λύσης του έργου

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
 • Επταετή εμπειρία αναπτυξιακών ή/και ερευνητικών έργων:
  • τουλάχιστον ένα έργο με σημαντική δραστηριότητα για κάθε ένα από τους παρακάτω χώρους:

ü Διαχείριση μεταδεδομένων

ü Kατανεμημένη ανάκτηση πληροφορίας (Distributed Information Retrieval)

ü Κατανεμημένη επεξεργασία

 • ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 5ου, 6ου ή 7ου Πλαισίου ή Ορίζοντα 2020 (FP5, FP6, FP7, H2020)
 • εθνικά ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα ή λοιπά έργα εμπορικής φύσης τα οποία να τεκμαίρονται από σχετικά έγγραφα (συμβόλαια / συμβάσεις)
 • Επταετή εμπειρία σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού
 • Καλή γνώση και χρήση, γραπτά και προφορικά, της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower)
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων
 • Σχεδίαση ή/και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού σε χώρους όπως:
  • ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια
  • συστήματα διαχείρισης εργασιών
  • γλώσσες επερωτήσεων και βελτιστοποίηση
  • Ύπαρξη peer-reviewed δημοσιεύσεων στους προαναφερθέντες χώρους.
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού με χρήση:

- Αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού (Object Oriented Programming)

- Πολυστρωματικών αρχιτεκτονικών (N-tier Architectures)

- Υπηρεσιοστραφών αρχιτεκτονικών (Service Oriented Architectures)

WLDS_ RES2

Ερευνητής πληροφορικής

1

Υλοποίηση και ανάπτυξη λογισμικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
 • Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα 5ου, 6ου ή 7ου Πλαισίου ή Ορίζοντα 2020 (FP5, FP6, FP7, H2020)
 • Διετή εμπειρία σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.
 • Διετή (συνολικά και όχι κατ’ αντικείμενο) εμπειρία ανάπτυξης στις παρακάτω τεχνολογίες :
  • Ø Java
  • Ø Swift και Objective C
  • Ø HTML / CSS / JS
  • Καλή γνώση και χρήση, γραπτά και προφορικά, της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού με χρήση:
   • Ø Αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού (Object Oriented Programming)
   • Ø Πολυστρωματικών αρχιτεκτονικών (N-tier Architectures)
   • Ø Υπηρεσιοστραφών αρχιτεκτονικών (Service Oriented Architectures)

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 12/08/2016 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Η. Σταμάτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875304.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.