Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου/παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσιο υλοποίησης των έργων FutureTDM H2020-GARRI-2014-1 και "OpenMidTed"
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου/παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσιο υλοποίησης των έργων FutureTDM H2020-GARRI-2014-1 και "OpenMidTed"
Wednesday, 09 December 2015 13:34
There are no translations available.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΕΡΓΩΝ FutureTDM H2020-GARRI-2014-1 και  «Open Mining INfrastructure for TExt and Data (OpenMinTed)»

 

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.154.FU.OP-1115

ΑΔΑ: 6Η7Υ469ΗΞΩ-ΔΘ6

 

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) προτίθεται να απασχολήσει  δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του κάτωθι αναφερόμενου έργου με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων , ήτοι των έργων  FutureTDM H2020-GARRI-2014-1 και  «Open Mining INfrastructure for TExt and Data (OpenMinTed)».

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Επιστημονικός Συνεργάτης 1: 

 

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

1

Εργασίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογής λογισμικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή της Πληροφορικής.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
 • Ερευνητική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά έργα με έμφαση στις ηλεκτρονικές υποδομές για την έρευνα
 • Άριστη γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού (Java).
  - Εμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση διαδυκτιακών διεπαφών και εφαρμογών (HTML, JavaScript, CSS, Google Web Toolkit).
 • Εμπειρία σε XML τεχνολογίες (XML, XPath, XQuery, XSLT, XSD).

·         - Eμπειρία σε SQL development και βελτιστοποίησης σχεσιακών επερωτήσεων.
- Άριστη γνώση αγγλικών (επιπέδου Proficiency C2).

 • Εμπειρία στη χρηση scripting γλωσσών προγραμματισμού (bash, python, php) καθώς και C/C++.
  - Γνώσεις προστασίας και ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών.
  - Εμπειρία χρήσης συστημάτων διαχείρισης κώδικα (subversion, cvs, git κλπ).
  - Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαικών και εθνικών έργων.
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

 

 

Επιστημονικός Συνεργάτης 2: 

 

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

1

Εργασίες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογής λογισμικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
 • Ερευνητική προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη σε ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά έργα με έμφαση στις ηλεκτρονικές υποδομές για την έρευνα
 • Άριστη γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων στον χώρο των ηλεκτρονικών υποδομών
 • Εμπειρία σε θέματα υποδομών δεδομένων (data infrastructures) και σχετικών θεμάτων διαχείρισης δεδομένων σε διεθνές περιβάλλον
 • Άριστη γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού (C++, Java)
 • Εμπειρία σε υλοποίηση web services και γνώση SOA αρχιτεκτονικής (SOAP, WSDL, JAX-WS, JAXB). Εμπειρία σε XML τεχνολογίες (XML, XPath, XQuery, XSLT, XSD)
 • Εμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών διεπαφών και εφαρμογών (HTML5, JavaScript, jQuery, mootools, CSS, Servlets, ajax, JSON)
 • Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ (Εφαρμογές Ms Office, Internet, κ.α.) 
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency C2)
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων συντονιστικού χαρακτήρα σε επίπεδο συντονιστή πακέτου εργασίας και άνω
 • Εμπειρία στη χρήση scripting γλωσσών προγραμματισμού (bash, python, php)
 • Καλή γνώση βάσεων δεδομένων
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς πληροφορικής
 • Εμπειρία χρήσης συστημάτων διαχείρισης κώδικα (subversion, git, jenkins) Συμμετοχή σε μεγάλα έργα πληροφορικής 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα, 21η Δεκεμβρίου 2015, ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Γενική Διεύθυνση

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 21/12/2015. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.