Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου OpenMinTed
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου με σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου OpenMinTed
Thursday, 21 May 2015 13:42
There are no translations available.

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OpenMinTed

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.146.OM.MG-0415

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου προτίθεται να απασχολήσει τρείς (3) επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου OpenMinTed (Grant Agreement No. 654021), H2020-EINFRA-2014-2.

 

Επιστημονικός Συνεργάτης 1:

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

ENG_PM-TM-OM_1

Πληροφορικός

1

1. Συντονισμός και Διαχείριση των ομάδων ανάπτυξης του έργου,

2. Ανάλυση και Σχεδίαση των επιμέρους υποσυστημάτων του έργου,

3. Υποστήριξη εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων διάχυσης του έργου

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε Πληροφοριακά συστήματα
 • Eμπειρία σε ανάλυση, σχεδιασμό, διοίκηση και διαχείριση έργων πληροφορικής άνω των 10 ετών
 • Άριστη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έτη σε technical management ομάδων ανάπτυξης σε έργα πληροφορικής
 • Άριστη γνώση και εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έτη σε συστήματα επιχειρησιακής ευφυίας (Business Intelligence)
 • Άριστη γνώση των τεχνολογικών και πολιτικών εξελίξεων και τάσεων στον χώρο των ηλεκτρονικών υποδομών
 • Άριστες αναλυτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Καλή γνώση της Αγγλικής
 • Εμπειρία σε ανάλυση, σχεδιασμό, συντονισμό και διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και χειρισμού σχέσεων σε περιβάλλον ευρωπαϊκών συνεργασιών
 • Εμπειρία σε οργάνωση και διαχείριση ομάδων εργασίας σε τεχνολογικά θέματα στο χώρο των ηλεκτρονικών υποδομών με έμφαση στο χώρο των υποδομών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης
 • Διαχείριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Υποστήριξη διεξαγωγής συναντήσεων, workshops και συνεδρίων

 

Επιστημονικός Συνεργάτης 2:

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

ENG_ARCH-WF_OM_1

Μηχανικός υπολογιστών

1

Σχεδίαση αρχιτεκτονικής, καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και συμμετοχή στην υλοποίηση υποδομής ολοκλήρωσης κατανεμημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας.

Ειδικότερα:

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση μητρώων υπηρεσιών και γλωσσικών δεδομένων

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών εγγραφής και πιστοποίησης χρηστών

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους

4. Σχεδιασμός, προσαρμογή, αξιοποίηση περιβαλλόντων διαχείρισης ροών εργασιών.

5. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος

6. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

7. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

 •  Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, C++, Python
 • Εμπειρία σε Django web framework και java web services
 • Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών αναφορών και εγχειριδίων χρήσης επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 •  
 • Εμπειρία στην υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων, αρχιτεκτονικών παράλληλης επεξεργασίας, τεχνολογιών νέφους
 • Εμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη σε NLP frameworks GATE, UIMA
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε έργα συναφή με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο συμμετοχής

 

Επιστημονικός Συνεργάτης 3:

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LING_ΙΝ-ARCH-WF_OM_1

Γλωσσολόγος

1

Συμμετοχή στην σχεδίαση πλαισίου διαλειτουργικότητας , στη σχεδίαση αρχιτεκτονικής, στον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών και στην υλοποίηση υποδομής ολοκλήρωσης κατανεμημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας

Ειδικότερα:

1. Καθορισμός προδιαγραφών και προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων και υπηρεσιών εξόρυξης πληροφορίας από κείμενα.

2. Σχεδιασμός-προσαρμογή αυτοματοποιημένων ροών (workflows) γλωσσικής επεξεργασίας.

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση γλωσσικών αναλυτών (Αγγλικού και Ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου περιεχομένου)

4. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος

5. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

6. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Υπολογιστική Γλωσσολογία ή Τεχνητή Νοημοσύνη ή Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
 • Εμπειρία σε πρότυπα επισημείωσης γλωσσικών πόρων και στην χρήση τους για την εκπαίδευση αναλυτών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και ολοκλήρωση αλυσίδων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, Perl, Python
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία σε αρχιτεκτονικές και συστήματα αυτοματοποιημένων ροών για την επεξεργασία κειμενικών δεδομένων
 • Εμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη σε NLP frameworks GATE, UIMA
 • Εμπειρία στην χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας
 • Σημαντικός βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της Πρόσκλησης των έργων στα οποία έχει εμπειρία συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

 

Επιστημονικός Συνεργάτης 4

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

 

ENG_TM-ARCH-OM-1

Ερευνητής συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

1

Εργασίες μελέτης ηλεκτρονικών συστημάτων

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στον Τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων βάσεων δεδομένων
 • Εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων διαδικτυακών εφαρμογών
 • Εμπειρία σε οργανωτικά και τεχνικά θέματα συστήματα υποδομών ερευνητικών δεδομένων μεγάλης εμβέλειας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη πληροφορική
 • Εμπειρία σε εφαρμογές Web Services
 • Εμπειρία σε Διαχείριση/τεχνικό συντονισμό Ευρωπαϊκών ICT έργων

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2015, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 01.06.2015. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.