Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό συνεργάτη για το έργο LangTERRA
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό συνεργάτη για το έργο LangTERRA
Tuesday, 27 January 2015 08:50
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Παναγοπούλου      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875303    
FAX: 210 6875485    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικο συνεργάτη για το έργο LangTERRA

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.144.LA.DS-0215

ΑΔΑ: 62ΖΘ469ΗΞΩ-7ΞΙ

 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LangTERRA (Grant Agreement No. 285924), FP7-REGPOT.

 

Επιστημονικός Συνεργάτης:  

Αντικείμενο εργασιών:

 • Επιμέλεια και συντονισμός παραγωγής ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού/διαδικτυακού),
 • Συντονισμός διοργάνωσης εκδηλώσεων με αντικείμενα σχετικά με την Πληροφορική και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες,
 • Υποστήριξη λοιπών δράσεων διάχυσης του έργου

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση δράσεων παραγωγής ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού/διαδικτυακού) και διεξαγωγής εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων ενημέρωσης και προώθησης
 • Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού ηλ. υπολογιστή και αξιοποίησης του Διαδικτύου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής

 

Επιθυμητά προσόντα/εμπειρία:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σε επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, ΜΜΕ ή άλλα παρεμφερή με το αντικείμενο του έργου πεδία
 • Εμπειρία στη σύνταξη ενημερωτικών κειμένων (δελτίων τύπου, εκλαϊκευτικών άρθρων κ.λπ.) με τεχνολογικό περιεχόμενο
 • Εμπειρία στη διαχείριση προβολής μέσω διαδικτύου (social media, blogging, κ.λπ.)

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 13η Φεβρουαρίου 2015, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 13/02/2015. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στο τηλέφωνο: 210 6875303

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης