Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου/ παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "iGuide"
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου/ παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "iGuide"
Monday, 22 December 2014 16:03
There are no translations available.


Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«iGuide – ΤουριστικόςΟδηγόςΚινητήςΤηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments»

ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ, ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11ΣΥΝ_10_1205

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.X.140.iG.ALL-1114

ΑΔΑ: ΒΖΗΚ469ΗΞΩ-ΣΔΙ

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»:

19-12-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00

  

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – Παράρτημα Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (Ε.Κ. «Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» (εφεξής καλούμενου Έργου) της ενταγμένης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» με κωδικό 11ΣΥΝ_10_1205και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει δέκα (10) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας.

 

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έξι (6) ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30/06/2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

Το συνολικό κόστος για τα ανατιθέμενα έργα ανέρχεται στο ποσό των 20.000 €. Η αμοιβή δε ανά θέση θα καθοριστεί σε συνάρτηση με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Λόγω της φύσεως του Έργου δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως παροχή έργου από τους αντισυμβαλλομένους. Το έργο θα εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου στο Παράρτημα του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται ακολούθως:

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

iG1

Απόφοιτος αγγλικής φιλολογίας

1

Μετάφραση και επιμέλεια κειμένων στην Αγγλική.

 

 

 • Πτυχίο τμήματος αγγλικής φιλολογίας ΑΕΙ ή ισότιμων ή αντίστοιχων σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακό σε αγγλόφωνη χώρα.
 • Επιθυμητή εμπειρία σε μεταφράσεις κειμένων ή/και εργασία σε σχολή Αγγλικής.
 

iG2

Φιλόλογος ή καθηγητής βουλγαρικής φιλολογίας

1

Μετάφραση και επιμέλεια κειμένων στην Βουλγαρική.

 

 

 • Πτυχίο βουλγαρικής ή ισότιμων ή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο από ΑΕΙ της Βουλγαρίας ή αποδεδειγμένη άριστη γνώση της βουλγαρικής (Γ2).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 2 ετών στη μετάφραση και επιμέλεια βουλγαρικών κειμένων.
 

iG3

Επιμελητής κειμένων και προσαρμογή τους για ξενάγηση

1

Επιμέλεια ελληνικών κειμένων.

 

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή Νομικής ή ισότιμων ή αντίστοιχων σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού ή πτυχίο συναφές με το προς ανάθεση έργο.
 • Πτυχίο Ξεναγού ή αποδεδειγμένη εμπειρία 5 ετών σε ξεναγήσεις.
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό συναφές με το προς ανάθεση έργο.
 • Επιθυμητή εμπειρία στην επιμέλεια ελληνικών κειμένων.

 

iG4

Αρχαιολόγος

3

Επιμέλεια αρχαιολογικών στοιχείων και διαδραστικών δραστηριοτήτων (παιχνίδια) (Μαρώνεια - Άβδηρα - Αλυκές).

 

 

 

 

 

 

 

 • Πτυχίο ιστορίας/ αρχαιολογίας ή ισότιμων ή αντίστοιχων σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής και/ή της Γαλλικής Γλώσσας (Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου).
 • Εμπειρία στην επιμέλεια αρχαιολογικών στοιχείων και σε διαδραστικές δραστηριότητες.
 • Εργασιακή εμπειρία σε Μουσείο ή σε ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή πτυχίο ξεναγού.
 

iG5

Γραφίστας

1

Σχεδίαση γραφικών για τις παρουσιάσεις σε κινητό και WEB και διαφημιστικό υλικό.

 

 

 

 

 

 

 • Τίτλος σπουδών γραφιστικής του εσωτερικού ή ισότιμων ή αντίστοιχων του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 5 ετών στη σχεδίαση γραφικών για παρουσιάσεις σε κινητό και WEB και διαφημιστικό υλικό.

Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου).

iG6

Πληροφορικός ή 3D Artist

1

3Δ μοντελοποίηση ή ψηφιοποίηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Πτυχίο επιστήμης υπολογιστών ή πληροφορικής ΑΤΕΙ ή πανεπιστημιακού τμήματος εσωτερικού ή εξωτερικού ή μηχανικού υπολογιστών.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή – ερευνητική εμπειρία σε Ψηφιοποίηση, Μοντελοποίηση και Επεξεργασία 3D τουλάχιστο 5 ετών.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αντίστοιχα πεδία με το αντικείμενο της πρόσκλησης.
 • Επιθυμητή, εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία σε επεξεργασία δεδομένων με SFM φωτογραμμικές μεθόδους.

 

iG7

Πληροφορικός ή Μηχανικός

1

Σύμβουλος σε ασφάλεια δεδομένων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Διδακτορικό τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών ή /και μηχανικών υπολογιστών ΑΕΙ ή ισότιμων ή αντίστοιχων σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών μετά το διδακτορικό σε θέματα ασφάλειας δεδομένων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αντίστοιχα πεδία με το αντικείμενο της πρόσκλησης.
 

iG8

Πληροφορικός ή Μηχανικός

1

Σύμβουλος σε θέματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας.

 

 

 

 

 

 

 • Διδακτορικό τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών ή /και μηχανικών υπολογιστών ΑΕΙ ή ισότιμων ή αντίστοιχων σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών μετά το διδακτορικό στο αντικείμενο επεξεργασίας ήχου και εικόνας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αντίστοιχα πεδία με το αντικείμενο της πρόσκλησης.
 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα, 12η Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων

Τ.Θ.159, 67100 Ξάνθη

Υπόψη κας Αι. Καραμαλίδου

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στην προαναφερθείσα πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου τον αναγραφόμενο στον παραπάνω πίνακα κωδικό ενός και μόνον ενός προς ανάθεση έργου, εκείνου για το οποίο θεωρεί τον εαυτό του καταλληλότερο. Αν δηλωθούν περισσότεροι του ενός κωδικοί έργου θα αξιολογηθεί μόνον ο πρώτος.

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, σε απλό, ευανάγνωστο και ευκρινές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ινστιτούτου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Στην περίπτωση αυτή η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον περιέλθει στο φορέα μας μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα με ευθύνη του υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

30%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

3

20%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

5

25%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

25%

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ilsp.gr/el/news/position-results. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου ( iguide.ceti.gr)

Ο πολιτιστικός και ο περιβαλλοντικός τουρισμός αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέα της οικονομίας. Προκειμένου η Ελλάδα να αυξήσει την αξία του τουριστικού της προϊόντος, θα πρέπει να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει προηγμένα πληροφοριακά συστήματα. Παρά τον πλούτο των των αξιοθέατων χώρων που υπάρχουν, πολλοί από αυτούς παραμένουν άγνωστοι και αναξιοποίητοι. Η περιοχή της Θράκης είναι ένα κλασικό παράδειγμα, όπου η επίσκεψη σε χώρους πολιτιστικής αξίας και τοποθεσίες φυσικού κάλλους δεν συνοδεύεται από επαρκή για τον επισκέπτη πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ανάπτυξη του iGuide. Ένα σύστημα που έχει ως στόχο την παροχή κοινωνικά εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών τουριστικών υπηρεσιών που θα μπορεί ο επισκέπτης να χρησιμοποιήσει μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ένα πολύ μεγαλύτερο, σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις, εύρος χώρων και αξιοθέατων. Κύριοι τομείς εφαρμογής του iGuide είναι αφύλακτες αρχαιολογικές τοποθεσίες, περιοχές φυσικού κάλλους και χώροι πολιτιστικής αξίας, όπου δεν παρέχονται βασικές πληροφορίες ή αυτές που παρέχονται δεν είναι άμεσα προσβάσιμες από τους επισκέπτες.

Το προτεινόμενο σύστημα, πέραν του ότι προσφέρει άμεσα πληροφορία με ένα ελάχιστο κόστος στον επισκέπτη που τυχαία βρέθηκε μπροστά σε ένα τέτοιο χώρο, επιπλέον επιτρέπει στους ενεργούς χρήστες του να συμβάλουν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου για θέσεις ενδιαφέροντος που έχουν επισκεφθεί συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην αξιοποίησή τους. Αυτό θα πραγματοποιείται μέσα από σχολιασμό, μεταφόρτωση πολυμεσικών δεδομένων (εικόνες, ήχος, βίντεο, κλπ). Οι χρήστες θα μπορούν να λάβουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα βασίζονται στη θέση τους στο χώρο και θα διευκολύνουν τη περιπλάνηση τους στα σημεία ενδιαφέροντος αλλά και θα ενισχύουν την εμπειρία επίσκεψης. Το iGuide θα παρέχει τεχνολογίες αφήγησης, πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο με 3Δ γραφικά και την υποστήριξη ενός ενημερωτικού portal με τεχνολογίες Web 2.0.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του Ινστιτούτου: http://www.ilsp.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Αικ. Καραμαλίδου (Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης), τηλ. 25410-78787 εσωτ. 111, ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο εργασίας και/ή το ερευνητικό έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθηγητή Χ. Χαμζά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .