Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Monday, 01 December 2014 09:43
There are no translations available.

   


Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα "Αττική"

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.140.CL.NO-1114

ΑΔΑ: 67ΙΣ469ΗΞΩ-ΘΞ7

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

27-11-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:00

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό́ MIS 441451 στο Επιχειρησιακό́ Πρόγραμμα "Αττική́", προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.

 

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξη ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30/9/2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης. 

Το ύψος των αμοιβών για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας. 

Λόγω της φύσεως του Έργου δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως εργασία με τους αντισυμβαλλομένους. 

Τα αντικείμενα των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα περιγράφονται ακολούθως:

 

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

LEGAL

Νομικός

1-2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων γλωσσικών πόρων (δεδομένων, εργαλείων και υπηρεσιών).

Έλεγχος και προσαρμογή υπαρχουσών πρότυπων αδειών χρήσης πόρων και δημιουργία νέων (εφόσον απαιτηθεί), σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).

Αναπαράσταση πρότυπων αδειών χρήσης πόρων σε κατάλληλη γλώσσα αναπαράστασης μεταδεδομένων (XML/RDF).

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στους παρόχους περιεχομένου για τη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων.

Συγγραφή τεκμηριωτικού υλικού και οδηγιών σε μορφή κατάλληλη για ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της υποδομής, σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).

Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με αντίστοιχες ομάδες νομικών συμβούλων της ευρωπαϊκής υποδομής CLARIN.

 • Πτυχίο νομικής ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Εμπειρία σε πλατφόρμες διαμοιρασμού δεδομένων και παροχής υπηρεσιών.
 • Εμπειρία στη διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως μέσω ψηφιακών υποδομών.
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.

 

 • Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Εμπειρία σε διαχείριση ανοικτών δεδομένων.
 • Εμπειρία σε άδειες Creative Commons, Foss και Meta-share.
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις.
 • Εμπειρία στη συγγραφή τεκμηριωτικού υλικού και οδηγιών.

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στην πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου τον αναγραφόμενο στον παραπάνω πίνακα τον κωδικό του προς ανάθεση έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 19η Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 19/12/2014. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Εμπειρία

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

5

15%

3

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

 

Διαδικασία αξιολόγησης πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν και ποιες συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚ ‘Αθηνά’ (http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Η ΕΥ CLARIN-EL είναι το Ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN (www.clarin.eu), ενός πανευρωπαϊκού έργου που στοχεύει να δημιουργήσει μια υποδομή που θα αξιοποιήσει τη Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) και τους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ) στην υπηρεσία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΚΑΕ). Η ΕΥ CLARIN ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο και τους σχετικούς ΓΠ και εργαλεία ΓΤ (λημματοποιητές, συντακτικούς αναλυτές, εργαλεία αυτόματης εξαγωγής περίληψης, αναγνώρισης φωνής κτλ.) σε ένα δίκτυο αποθετηρίων, διαθέσιμο μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών στην ερευνητική κοινότητα. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί ως ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων ΓΠΤ, με ένα κεντρικό συσσωρευτή και πολλά τοπικά αποθετήρια/κόμβους. Κάθε πάροχος ΓΠΤ θα μπορεί να εγκαταστήσει και λειτουργήσει το δικό του τοπικό αποθετήριο, στο οποίο θα αποθηκεύει και θα οργανώνει εσωτερικά τους ΓΠΤ που διαθέτει στην ΕΥ, καθώς και τις συνοδευτικές τους περιγραφές τεκμηρίωσης (μεταδεδομένα). Το αποθετήριο θα μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει είτε σε τοπικούς εξυπηρετητές είτε σε υποδομές υπολογιστικού νέφους. Ο κεντρικός εθνικός συσσωρευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου, συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα όλων των ΓΠΤ από τα τοπικά αποθετήρια σε έναν ομογενή κατάλογο, και αποτελεί την πύλη εισόδου για όλους τους χρήστες της ΕΥ από όπου αναζητούν, εντοπίζουν και χρησιμοποιούν τους ΓΠΤ που διατίθενται σε αυτήν.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική Διεύθυνση του ΕΚ ‘Αθηνά’), τηλ. 2106875303.