Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο στέλεχος σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διαχείρισης Καινοτομίας, με έμφαση στις ΤΠΕ (Περίληψη στα Ελληνικά)
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο στέλεχος σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διαχείρισης Καινοτομίας, με έμφαση στις ΤΠΕ (Περίληψη στα Ελληνικά)
Wednesday, 26 November 2014 12:20
There are no translations available.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος μετατίθεται στις 31/1/2015

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ – http://www.ilsp.gr) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" (http://www.athena-innovation.gr), στο πλαίσιο του έργου LangTERRA (www.langterra.eu) που συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Κοινότητας (Grant Agreement No. 285924 FP7-REGPOT-2011-1) με στόχο να υποστηρίξει τη διαρκή προσπάθεια του ΙΕΛ για ενίσχυση της ερευνητικής του αριστείας και της δυναμικής του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην περιοχή της γλωσσικής τεχνολογίας, προσκαλεί έμπειρους σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης καινοτομίας, με έμφαση στις ΤΠΕ να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμβολή στις δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας και Υποστήριξης Καινοτομίας που ήδη εκτελεί το ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά», με στόχο την επέκταση και βελτιστοποίησή τους, για ανάληψη νέων σχετικών πρωτοβουλιών και για υποστήριξη της δημιουργίας νέων σύγχρονων δομών και αξόνων δράσης στον τομέα της Μεταφοράς Τεχνολογίας.

 

Ο υποψήφιος θα ενταχθεί σε αντίστοιχη ομάδα του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» ενισχύοντας την δυναμική της, μεταφέροντας τεχνογνωσία και συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μέσω δικτύωσης με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς παγκόσμιου κύρους στην Ευρώπη, ανάληψης πρωτοβουλιών για νέες συνεργασίες και κατάθεσης κοινών ερευνητικών προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα:

  • Τουλάχιστον πέντε πλήρη ανθρωποέτη εμπειρίας σε θέσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας, κατά προτίμηση σε οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας
  • Ισχυρό προφίλ αποδεδειγμένων επιτυχιών σε δράσεις και έργα μεταφοράς τεχνολογίας
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα κατανόησης, επεξεργασίας και παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων, και
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματική χρήση

Ο έμπειρος αυτός επαγγελματίας θα κληθεί να συμβληθεί σε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η ακριβής νομική φύση της οποίας θα εξαρτηθεί από το επαγγελματικό του καθεστώς σε συνάρτηση με τις περιγραφόμενες στην πρόσκληση ανάγκες του Φορέα. Η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5 μήνες με ενδεχόμενο επέκτασης εφόσον υπάρξουν τα αντίστοιχα κονδύλια. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Ιανουαρίου 2015, ενώ η πρόσκληση ενδέχεται να παραμείνει ανοικτή έως ότου πληρωθεί η θέση.

Τα ειδικά απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα προσόντα περιγράφονται αναλυτικότερα στο κείμενο της πλήρους πρόσκλησης στην Αγγλική γλώσσα που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου περιλαμβάνονται και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρο στέλεχος σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διαχείρισης Καινοτομίας, με έμφαση στις ΤΠΕ