Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρους μετα-διδακτορικούς ερευνητές
NEWS
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρους μετα-διδακτορικούς ερευνητές
Thursday, 02 October 2014 15:20
There are no translations available.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έμπειρους μετα-διδακτορικούς ερευνητές
(Περίληψη στα Ελληνικά)

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ – http://www.ilsp.gr) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" (http://www.athena-innovation.gr), στο πλαίσιο του έργου LangTERRA (www.langterra.eu) που συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Κοινότητας (Grant Agreement No. 285924 FP7-REGPOT-2011-1) με στόχο να υποστηρίξει τη διαρκή προσπάθεια του ΙΕΛ για ενίσχυση της ερευνητικής του αριστείας και της δυναμικής του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην περιοχή της γλωσσικής τεχνολογίας, προσκαλεί έμπειρους ερευνητές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τις παρακάτω θέσεις σε εξειδικευμένες ερευνητικές περιοχές:

 

 

  • Εκφραστική ή/και πολυτροπική σύνθεση φωνής από κείμενο
  • Ανάλυση εικόνας εγγράφου και αναγνώριση χειρόγραφου
  • Ανάκτηση μουσικής πληροφορίας
  • Ανάκτηση και εξόρυξη γνώσης
  • Πολυτροπική αλληλεπίδραση στην επικοινωνία

 

Οι υποψήφιοι θα ενταχθούν σε αντίστοιχες ομάδες του ΙΕΛ ενισχύοντας την δυναμική τους, μεταφέροντας τεχνογνωσία και συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσω δικτύωσης με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς παγκόσμιου κύρους στην Ευρώπη, ανάληψης πρωτοβουλιών για νέες συνεργασίες και κατάθεσης κοινών ερευνητικών προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο προσεχών προσκλήσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα:

 

  • Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στην αντίστοιχη περιοχή ή σε συναφείς κλάδους
  • Πρόσφατη, ενεργή ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στην αντίστοιχη περιοχή που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 4 έτη πλήρους απασχόλησης
  • Ισχυρό ερευνητικό/ακαδημαϊκό προφίλ με υψηλής ποιότητας δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή συνέδρια και περιοδικά
  • Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση έργων Ε&Α
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Οι έμπειροι ερευνητές θα κληθούν να καταρτίσουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η ακριβής νομική φύση των οποίων θα εξαρτηθεί από το επαγγελματικό τους καθεστώς σε συνάρτηση με τις περιγραφόμενες στην πρόσκληση ανάγκες του Φορέα. Η προβλεπόμενη διάρκεια κάθε σύμβασης θα είναι 6 μήνες με ενδεχόμενο επέκτασης εφόσον υπάρξουν τα αντίστοιχα κονδύλια. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 24η Οκτωβρίου 2014 ενώ η πρόσκληση ενδέχεται να παραμείνει ανοικτή έως ότου πληρωθούν οι θέσεις.

Τα ειδικά απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα προσόντα περιγράφονται αναλυτικότερα στο κείμενο της πλήρους πρόσκλησης στην Αγγλική γλώσσα που είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους, όπου περιλαμβάνονται και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής: