Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «myVisitPlanner – Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών»
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «myVisitPlanner – Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών»
Monday, 29 September 2014 12:11
There are no translations available.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «myVisitPlanner – Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών»

ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ, ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 09ΣΥΝ-62-1129

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.X.137.MY.PL-0914

ΑΔΑ: ΨΟΖΓ469ΗΞΩ-Δ3Μ

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»:

26-09-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 10η Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – Παράρτημα Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (Ε.Κ. «Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «myVisitPlanner – Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών» (εφεξής καλούμενου Έργου) της ενταγμένης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» με κωδικό 09ΣΥΝ-62-1129και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας.

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 2 ½, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 17/12/2014 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης. 

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο θα ανέρχεται έως το ποσό των 4.330,00€ και συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας. 

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται ακολούθως:

 

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχ/κός

1

 • Συμβολή στις εργασίες αποσφαλμάτωσης και ολοκλήρωσης του συστήματος
 • Συμβολή στις εργασίες πιλοτικής λειτουργίας, αξιολόγησης
 • Συμβολή στις εργασίες ολοκλήρωσης συγγραφής παραδοτέων.

 

 

 

 

 

 

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχκού Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχ/κου ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών
 • Ερευνητική / αναπτυξιακή εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο του έργου (τουλάχιστον 2 έτη)
 • Πολύ καλή εμπειρία σε Java
 • Εμπειρία σε MySQL και Hibernate
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
 • Ικανότητα συγγραφής παραδοτέων / τεχνικών αναφορών
 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχκού Η/Υ ή Ηλ/γου Μηχ/κου ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών
 • Καλή γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά συνεδρίων σχετικές με το αντικείμενο του έργου
 • Ικανότητα παραγωγής έργου υπό χρονική πίεση / προθεσμίες
 • Ομαδικότητα - παραγωγή έργου/λογισμικού μέσα σε ομάδα

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου (το οποίο διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.ilsp.gr/news/results-requests) μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων

Τ.Θ.159, 67100 Ξάνθη

Υπόψη κας Αι. Καραμαλίδου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ινστιτούτου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), στην οποία περίπτωση η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη αν η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν είναι μεταγενέστερη της προαναφερθείας ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

(i) ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

(ii) λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

(iii) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο].

5

30%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα.

0

20%

ΣΣ: πρόσθετη βαθμολόγηση πέραν των απαραίτητων προσόντων

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο.

5

40%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

30%

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ. «Αθηνά» (http://www.athena-innovation.gr/. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

 

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων. 

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο που ο μαζικός τουρισμός, με τη βοήθεια και του διαδικτύου, αφήνει τη θέση του στον εξατομικευμένο τουρισμό, όπου ο επισκέπτης επιθυμεί όλο και περισσότερο να προσαρμόσει μια επίσκεψη στις δικές του προτιμήσεις και ανάγκες. Το myVisitPlanner παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις για τη δημιουργία πλάνων επίσκεψης σε μια γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος, προσαρμόζοντας τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο προφίλ του κάθε επισκέπτη. Προσφέρει στον επισκέπτη ένα εργαλείο για να προγραμματίσει καλύτερα την επίσκεψή του, και στις τοπικές αρχές και φορείς την δυνατότητα να προβάλουν καλύτερα την περιοχή και τις δραστηριότητες τους οδηγώντας έτσι σε αύξηση της επισκεψιμότητας σε αυτές. Η ανάπτυξη έχει βασιστεί (α) στη δημιουργία οντολογίας δραστηριοτήτων (β) στη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος συστάσεων (recommender system) (γ) στη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος χρονοπρογραμματισμού δραστηριοτήτων (δ) στη σχεδίαση και υλοποίηση back-end υπηρεσιών για όλα τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών (ε) στη σχεδίαση και υλοποίηση front end διεπαφών και υπηρεσιών για τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.

 

Το ειδικότερο αντικείμενο του έργου της συγκεκριμένης πρόσκλησης περιλαμβάνει:

• Συμβολή στις εργασίες αποσφαλμάτωσης και ολοκλήρωσης του συστήματος

• Συμβολή στις εργασίες πιλοτικής λειτουργίας και αξιολόγησης

• Συμβολή στις εργασίες ολοκλήρωσης συγγραφής παραδοτέων.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του Ινστιτούτου: http://www.ilsp.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Αικ. Καραμαλίδου (Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης), τηλ. 25410-78787 εσωτ. 111, ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο εργασίας και/ή το ερευνητικό έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Χ. Εμμανουηλίδη, Ερευνητή Β’, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .