Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 298759
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 298759
Thursday, 03 July 2014 09:19
There are no translations available.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ  ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΩΣ 3/10/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11

ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 298759 

 

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.135.P61-MH-0714

ΑΔΑ: ΨΘ73469ΗΞΩ-0Ν1

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

16-07-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ώρα 16:00

  

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργου) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει ένα συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.  

 

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έξη ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30-09-2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης. 

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας. 

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται ακολούθως:

 

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση΄έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

ΜΗΧ_ΣΦ2

Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής

1

Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης συστήματος φωνητικής υποστήριξης και ολοκλήρωσής του σε διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ειδικότερα:

 • Σχεδίαση, υλοποίηση, προσαρμογή και τεκμηρίωση διαδικτυακών εφαρμογών, υπηρεσιών, εργονομιών και διεπαφών χρήστη που βασίζονται σε τεχνολογίες φωνής.
 • Διασύνδεσή των διαδικτυακών εφαρμογών με υπάρχουσες υπηρεσίες (web services και Windows services), ιστοτόπους και περιεχόμενο.
 • Προγραμματισμός και παραμετροποίηση ανοικτών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου CMS (ενδεικτικά, Joomla, WordPress, Drupal κ.λπ.) και αντίστοιχων υποσυστημάτων (components/plugins).
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ρύθμιση εργαλείων διαχείρισης εφαρμογών και εξυπηρετητών (PHP, MySQL, IIS) σε περιβάλλον Windows Server.
 • Συγγραφή σχετικών τεχνικών αναφορών. 
 • Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφών με το αντικείμενο σχολών Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων του εξωτερικού.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, υπηρεσιών (web services) και αντίστοιχων APIs.
 • Άριστη γνώση των γλωσσών προγραμματισμού, εργαλείων διαδικτύου: PHP, JavaScript, jQuery, JSON, HTML 5 και XML. Καθώς και του συστήματος διαχείρισης βάσης MySQL.
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων (γλώσσα SQL) και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MySQL).
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση διαδεδομένων CMS (π.χ. Joomla, Drupal, WordPress).
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Γνώση ανοικτών μορφοτύπων (formats) αρχείων πολυμέσων και ιδίως αρχείων φωνής/ήχου (ενδεικτικά, mp3, ogg, opus) και εμπειρία σε σχετικά εργαλεία και βιβλιοθήκες για τη δημιουργία, τη διαχείριση και το διαμοιρασμό τους (streaming) μέσω διαδικτύου.
 • Εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ρύθμιση εργαλείων διαχείρισης εφαρμογών και εξυπηρετητών (PHP, MySQL, IIS) σε περιβάλλον Windows Server.
 • Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης χρηστών (user management, authentication, profiling κ.λπ.) και σχετικών ανοικτών εργαλείων/βιβλιοθηκών.
 • Βασική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας (διαδικτυακές εφαρμογές που τρέχουν σε πρωτόκολλα HTTPS/SSL).
 • Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλοντα και πλατφόρμες cloud (Amazon Elastic/AWS, Microsoft Azure, Google Cloud κ.α.).
 • Επιπρόσθετες γλώσσες προγραμματισμού διαδικτύου (ενδεικτικά, .ΝΕΤ, C#, Ruby on rails, python, perl).
 • Προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και στη συγγραφή τεχνικών κειμένων και αναφορών.
 • Προηγούμενη εμπειρία των τεχνολογιών αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής.
 •  

 

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ώρα 16:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Ν. Γλάρου

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στην προαναφερθείσα πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου τον αναγραφόμενο στον παραπάνω πίνακα κωδικό του προς ανάθεση έργου.

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), στην οποία περίπτωση η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη αν η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν είναι μεταγενέστερη της προαναφερθείας ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί. 

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

 • ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,
 • λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,
 • συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

  

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ αποφασίζει στην συνέχεια διατηρώντας πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων και ως προς τον αριθμό των συμβάσεων που τελικά θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή διεύθυνση http://www.ilsp.gr/el/news/position-results. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.  

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Αντικείμενο του Έργου είναι ο εμπλουτισμός με ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (ΨΕΠ) και του Πανελλήνιου Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Φωτόδενδρο). Τόσο η ΨΕΠ όσο και το Φωτόδενδρο σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’. Οι εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες στηρίζονται σε τεχνολογίες προσβασιμότητας και γλωσσική τεχνολογία και θα παρέχουν τις εξής κύριες δυνατότητες στους χρήστες των δύο προαναφερθεισών διαδικτυακών πυλών:

 • Δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και ανάγνωσης στο κειμενικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου.
 • Δυνατότητα υποβοήθησης της πρόσβασης ατόμων με προβλήματα ακοής στο κειμενικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου.
 • Δυνατότητες προηγμένων αναζητήσεων στο κειμενικό, οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου μέσω αξιοποίησης εργαλείων και συστημάτων γλωσσικής τεχνολογίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική Διεύθυνση του ΕΚ ‘Αθηνά’), τηλ. 2106875303.