Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου CLARIN-EL
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου CLARIN-EL
Thursday, 03 July 2014 09:19
There are no translations available.

 

 

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

 Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.135.CL.MY-0714

ΑΔΑ: 7967469ΗΞΩ-ΛΔΦ

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

03-07-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 18η Ιουλίου 2014, ώρα 15:00

  

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (Ε.Κ. «Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξι (6) ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τη φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30/09/2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το ύψος των αμοιβών για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Λόγω της φύσεως του Έργου δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως εργασία με τους αντισυμβαλλομένους.

 

Τα αντικείμενα των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα περιγράφονται ακολούθως:

 

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

ENG_REP_CL

Μηχανικός υπολογιστών

1-2

Σχεδίαση και συγγραφή λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών:

1. Υλοποίηση της υποδομής α) Λογισμικό τοπικών αποθετηρίων. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης, β) Λογισμικό κεντρικού συσσωρευτή και κεντρικού αποθετηρίου., γ) Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης.

2. Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας με έμφαση στην επεξεργασία κειμενικών δεδομένων κοινωνικών δικτύων: α) Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, β) Σχεδιασμός, προσαρμογή, αξιοποίηση περιβαλλόντων διαχείρισης ροών εργασιών.

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Εμπειρία σε πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους.
 • Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων NoSQL σε αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους.
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, C++, Python.
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον linux.
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.

 

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε Openstack, Synnefo.,
 • Εμπειρία σε κατανεμημένα μοντέλα (Hadoop Map Reduce), εργαλεία παράλληλης επεξεργασίας.
 • Εμπειρία σε επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών δικτύων.
 • Εμπειρία/ συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις.

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου (το οποίο διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.ilsp.gr/el/news/position-results) μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή , 18η Ιουλίου 2014, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο πρωτότυπο ή σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), στην οποία περίπτωση η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη αν η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν είναι μεταγενέστερη της προαναφερθείας ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο].

5

40%

2

Εμπειρία

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο.

5

15%

3

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα.

5

25%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

 

Διαδικασία αξιολόγησης πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν και ποιές συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ. «Αθηνά» (http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,

πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Η ΕΥ CLARIN-EL είναι το Ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN (www.clarin.eu), ενός πανευρωπαϊκού έργου που στοχεύει να δημιουργήσει μια υποδομή που θα αξιοποιήσει τη Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) και τους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ) στην υπηρεσία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΚΑΕ). Η ΕΥ CLARIN ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο και τους σχετικούς ΓΠ και εργαλεία ΓΤ (λημματοποιητές, συντακτικούς αναλυτές, εργαλεία αυτόματης εξαγωγής περίληψης, αναγνώρισης φωνής κτλ.) σε ένα δίκτυο αποθετηρίων, διαθέσιμο μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών στην ερευνητική κοινότητα. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί ως ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων ΓΠΤ, με ένα κεντρικό συσσωρευτή και πολλά τοπικά αποθετήρια/κόμβους. Κάθε πάροχος ΓΠΤ θα μπορεί να εγκαταστήσει και λειτουργήσει το δικό του τοπικό αποθετήριο, στο οποίο θα αποθηκεύει και θα οργανώνει εσωτερικά τους ΓΠΤ που διαθέτει στην ΕΥ, καθώς και τις συνοδευτικές τους περιγραφές (μεταδεδομένα). Το αποθετήριο θα μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει είτε σε τοπικούς εξυπηρετητές είτε σε υποδομές υπολογιστικού νέφους. Ο κεντρικός εθνικός συσσωρευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου, συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα όλων των ΓΠΤ από τα τοπικά αποθετήρια σε έναν ομογενή κατάλογο, και αποτελεί την πύλη εισόδου για όλους τους χρήστες της ΕΥ από όπου αναζητούν, εντοπίζουν και χρησιμοποιούν τους ΓΠΤ που διατίθενται σε αυτήν.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική Διεύθυνση του Ε.Κ. «Αθηνά»), τηλ. 2106875303.