Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης ΣΥΝΘΕΣΗ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
NEWS
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης ΣΥΝΘΕΣΗ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Thursday, 03 July 2014 08:50
There are no translations available.

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤHΣ ΠΡΑΞΗΣ "Σύνθεση"

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 453644, ΕΠ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

 Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.135.SY.ML-0714

ΑΔΑ: ΩΡΑ8469ΗΞΩ-ΦΨ5

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

03.07.2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 18.07.2014 ώρα 15:00

  

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (Ε.Κ. «Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της πράξης Σύνθεση (εφεξής καλούμενου Έργου) με κωδικό ΟΠΣ 453644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", προτίθεται να απασχολήσει ορισμένο αριθμό συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας.

 

 

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια 6 (έξι) ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του Έργου είναι η 31η Ιουλίου 2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Λόγω της φύσεως του Έργου δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως εργασία με τους αντισυμβαλλομένους.

 

Το αντικείμενο των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα και το πλήθος των υποψηφίων συνεργατών ανά έργο περιγράφονται ακολούθως:

 

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

Μηχανικός / Πληροφορικός

(έως) 3

 • Ανάπτυξη συστήματος βάσης δεδομένων βάσει διεθνών προτύπων και διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ανάπτυξη διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών 3Δ
 • Πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνείου ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής
 • Καλή γνώση προγραμματισμού.
 • Εμπειρία σε υλοποίηση έργων πληροφορικής.
 • Εμπειρία σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και βάσεις δεδομένων.
 • Εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές
 • Εμπειρία σε εφαρμογές πολυμέσων
 • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων.

Λεξικογράφος

1

Ειδικός σύμβουλος για την ανάπτυξη λεξιλογίων

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 • 15ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη λεξικών της ελληνικής
 • 10ετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέση υπευθύνου ομάδας ανάπτυξης λεξικών

 

 • Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Διεθνείς και εθνικές δημοσιεύσεις στον τομέα της λεξικογραφίας

Σκηνοθέτης

1

Σκηνοθεσία ηλεκτρονικού παιχνιδιού

 • Δίπλωμα σκηνοθεσίας σχετικής σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 • 10ετής επαγγελματική εμπειρία ως σκηνοθέτης
 • Συμμετοχή σε τηλεοπτικές παραγωγές
 • Συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές
 • Γνώση της Αγγλικής

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα τέχνης

1

Συμμετοχή στην ανάπτυξη διαθεματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

 • Πτυχίο σε θέματα τέχνης (Εικαστικές Τέχνες, Θέατρο) σχετικής σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Τέχνης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής
 • Ανεση στη χρήση των νέων τεχνολογιών
 • Τουλάχιστον τριετή καλλιτεχνική δραστηριότητα

Σεναριογράφος

1

Σενάριο ηλεκτρονικού παιχνιδιού

 • Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής θεάτρου/κινηματογράφου του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 • Εμπειρία στη συγγραφή σεναρίων και τη σκηνοθεσία θεατρικών παιχνιδιών για παιδιά

 

 • Καλή γνώση της Αγγλικής
 • Άνεση στη χρήση των νέων τεχνολογιών
 • Επαγγελματική θεατρική εμπειρία
 • Εμπειρία σε θεατρικά παιχνίδια για παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Εμπειρία και σε άλλα είδη θεάτρου πχ θέατρο σκιών κλπ.
 • Εμπειρία στη σύνδεση μουσικής και θεάτρου

 

  

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου (το οποίο διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.ilsp.gr) μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00. Ειδικότερα,

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Σ. Μαρκαντωνάτου

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο πρωτότυπο ή σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής λογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου). 

 

 

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Απαραίτητα Προσόντα

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο, γλωσσομάθεια] καθώς και η εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

0

25%

3

Συνολική Εμπειρία

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από τη συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

0

20%

 

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν, ποιες και πόσες συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ. «Αθηνά» (http://www.ilsp.gr/el/news/position-results). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,

πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Το έργο ΣΥΝΘΕΣΗ θα έχει ως αφετηρία του το έργο εξαιρετικών διανοητών/καλλιτεχνών του 20ου αιώνα που πάντρεψαν τα διεθνή καλλιτεχνικά ρεύματα με την ελληνικότητα και αποτέλεσαν πρόδρομο ή συμβάδισαν με τη Γενιά του ‘30. Σε αυτό το πνεύμα, το έργο ζωγράφων όπως ο Παπαλουκάς θα διασυνδεθεί με τα Έργα Ακροπόλεως-Φιλοπάππου του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, το εικαστικό έργο των Χατζηκυριάκου-Γκίκα και Παρθένη και με τις πηγές έμπνευσης αυτών των εμβληματικών καλλιτεχνών, δηλαδή την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τη σύγχρονη Τέχνη της Ευρώπης και την ελληνική λαϊκή τέχνη, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι υφιστάμενες πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ των δημιουργών και των οντοτήτων/καταστάσεων που συνθέτουν τον βιωματικό μας χώρο.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην Δρ. Στέλλα Μαρκαντωνάτου, τηλ. 210-6875452, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .