Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Έργου ILSP.134.CL.MG-0514
NEWS
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Έργου ILSP.134.CL.MG-0514
Thursday, 12 June 2014 14:52
There are no translations available.

                      Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

 

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.134.CL.MG-0514

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

12-06-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 23η Ιουνίου 2014, ώρα 15:00

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006” με κωδικό MIS 441451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.

 

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξη ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30/9/2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το ύψος των αμοιβών για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Λόγω της φύσεως του Έργου δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως εργασία με τους αντισυμβαλλομένους.

 

Τα αντικείμενα των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα περιγράφονται ακολούθως:

 

Κωδικός

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά

Προσόντα

ENG_REP_CL_1

Μηχανικός υπολογιστών

1

Σχεδίαση και συγγραφή λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: 1. Υλοποίηση της υποδομής: α) Λογισμικό τοπικών αποθετηρίων. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης, β) Λογισμικό κεντρικού συσσωρευτή και κεντρικού αποθετηρίου. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης. 2. Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας με έμφαση στη Μηχανική Μετάφραση: α) Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, β) Σχεδιασμός, προσαρμογή, αξιοποίηση περιβαλλόντων διαχείρισης ροών εργασιών.

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Εμπειρία στην υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων, αρχιτεκτονικών παράλληλης επεξεργασίας, τεχνολογιών νέφους
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων Μηχανικής Μετάφρασης
 • Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών αναφορών και εγχειριδίων χρήσης επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή άλλο συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσα python, Django web framework, java web services
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε έργα συναφή με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο συμμετοχής

ENG_REP_CL_2

 

Μηχανικός υπολογιστών

1-2

Σχεδίαση και συγγραφή λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: 1. Υλοποίηση της υποδομής: α) Λογισμικό τοπικών αποθετηρίων. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης, β) Λογισμικό κεντρικού συσσωρευτή και κεντρικού αποθετηρίου. Τεκμηρίωση - εγχειρίδιο χρήσης. 2. Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας: α) Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, β) Σχεδιασμός, προσαρμογή, αξιοποίηση περιβαλλόντων διαχείρισης ροών εργασιών.

 • Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Εμπειρία στην υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων, αρχιτεκτονικών παράλληλης επεξεργασίας, τεχνολογιών νέφους
 • Εμπειρία σε Django web framework και java web services
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, C++, Python
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον linux
 • Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών αναφορών και εγχειριδίων χρήσης επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου της πρόσκλησης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Εμπειρία /συμμετοχή σε έργα συναφή με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο συμμετοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LING_SA_CL_1

Γλωσσολόγος

1

Σχεδίαση και κατασκευή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Γλωσσικοί πόροι “ΕΚ Αθηνά” – Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας ΕΚ “Αθηνά”. Ειδικότερα:

1. Σχεδιασμός-προσαρμογή αυτοματοποιημένων ροών (workflows) γλωσσικής επεξεργασίας.

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση συντακτικών αναλυτών (ειδικά για την επεξεργασία Ελληνικού περιεχομένου)

3. Συμβολή στις δράσεις επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος

4. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων

5. Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών

 

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Υπολογιστική Γλωσσολογία ή Τεχνητή Νοημοσύνη ή Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναλυτών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα (ειδικά για την επεξεργασία Ελληνικού περιεχομένου)
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό επισημειωμένων γλωσσικών πόρων για τα Ελληνικά και στην χρήση τους για την αξιολόγηση και εκπαίδευση αναλυτών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, Python, Perl, R
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία σε αρχιτεκτονικές και συστήματα αυτοματοποιημένων ροών για την επεξεργασία κειμενικών δεδομένων
 • Εμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη σε NLP frameworks GATE, UIMA
 • Εμπειρία στην χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας
 • Σημαντικός βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της Πρόσκλησης των έργων στα οποία έχει εμπειρία συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LING_SA_CL_2

Γλωσσολόγος

1

Σχεδίαση και κατασκευή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: Γλωσσικοί πόροι “ΕΚ Αθηνά” – Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας Ε.Κ. “Αθηνά”. Ειδικότερα:

Συγκέντρωση, καταλογογράφηση και τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων.

Μετατροπή/ προσαρμογή γλωσσικών πόρων για ένταξη στην υποδομή ΓΠ.

Εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων γλωσσικών πόρων και σχημάτων αδειοδότησης γλωσσικών πόρων.

Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών. δημοσιεύσεων

Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών.

 

 • Πτυχίο Γλωσσολογίας ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη επισημειωμένων γλωσσικών πόρων
 • Εμπειρία στην τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων με χρήση του συστήματος META-SHARE
 • Εμπειρία σε νομικά σχήματα αδειοδότησης ανοιχτών δεδομένων
 • Εμπειρία στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Εμπειρία/συμμετοχή σε επιστημονικές διοργανώσεις, συνέδρια
 • Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων
 • Σημαντικός βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο της Πρόσκλησης των έργων στα οποία έχει εμπειρία συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο της συμμετοχής.

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Εμπειρία σε αρχιτεκτονικές και συστήματα αυτοματοποιημένων ροών για την επεξεργασία κειμενικών δεδομένων
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναλυτών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα (ειδικά για την επεξεργασία Ελληνικού περιεχομένου)
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό επισημειωμένων γλωσσικών πόρων για τα Ελληνικά και στην χρήση τους για την αξιολόγηση και εκπαίδευση αναλυτών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

  

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την 23η Ιουνίου 2014, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), στην οποία περίπτωση η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη αν η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν είναι μεταγενέστερη της προαναφερθείας ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Εμπειρία

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

5

15%

3

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

 

  

Διαδικασία αξιολόγησης πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν και ποιές συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην διεύθυνση http://www.ilsp.gr/el/news/position-results. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

  

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Η ΕΥ CLARIN-EL είναι το Ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN (www.clarin.eu), ενός πανευρωπαϊκού έργου που στοχεύει να δημιουργήσει μια υποδομή που θα αξιοποιήσει τη Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) και τους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ) στην υπηρεσία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΚΑΕ). Η ΕΥ CLARIN ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο και τους σχετικούς ΓΠ και εργαλεία ΓΤ (λημματοποιητές, συντακτικούς αναλυτές, εργαλεία αυτόματης εξαγωγής περίληψης, αναγνώρισης φωνής κτλ.) σε ένα δίκτυο αποθετηρίων, διαθέσιμο μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών στην ερευνητική κοινότητα. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί ως ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων ΓΠΤ, με ένα κεντρικό συσσωρευτή και πολλά τοπικά αποθετήρια/κόμβους. Κάθε πάροχος ΓΠΤ θα μπορεί να εγκαταστήσει και λειτουργήσει το δικό του τοπικό αποθετήριο, στο οποίο θα αποθηκεύει και θα οργανώνει εσωτερικά τους ΓΠΤ που διαθέτει στην ΕΥ, καθώς και τις συνοδευτικές τους περιγραφές (μεταδεδομένα). Το αποθετήριο θα μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει είτε σε τοπικούς εξυπηρετητές είτε σε υποδομές υπολογιστικού νέφους. Ο κεντρικός εθνικός συσσωρευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου, συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα όλων των ΓΠΤ από τα τοπικά αποθετήρια σε έναν ομογενή κατάλογο, και αποτελεί την πύλη εισόδου για όλους τους χρήστες της ΕΥ από όπου αναζητούν, εντοπίζουν και χρησιμοποιούν τους ΓΠΤ που διατίθενται σε αυτήν.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική Διεύθυνση του ΕΚ ‘Αθηνά’), τηλ. 2106875303.