Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Έργου
NEWS
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Έργου
Tuesday, 10 June 2014 13:53
There are no translations available.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 298759

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.134.P61-I.HM-0514

 

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

10-06-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 19η Ιουν.2014, ώρα 16:00

 

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργου) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει ορισμένο αριθμό συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.

 

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξη ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30-09-2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Λόγω της φύσεως του Έργου δεν ενδείκνυται η εξ αποστάσεως εργασία με τους αντισυμβαλλομένους.

Το αντικείμενο των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα και το πλήθος των υποψηφίων συνεργατών ανά έργο περιγράφονται ακολούθως:

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

 

 

 

ΜΗΧ_ΝΓ1

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Μηχανικός Πληροφορικής

1

Σχεδίαση και συγγραφή λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών ΕΝΓ, ειδικότερα:

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής που θα συνδέει βάση λεξιλογίου της ΕΝΓ με κειμενικά δεδομένα μέσω πολλαπλών αναζητήσεων και λημματοποίησης των στοιχείων λεξιλογίου των κειμένων.

Ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής για κωφούς χρήστες σε περιβάλλον σύνθεσης νοηματικής γλώσσας.

 

Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

Άριστη γνώση σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων σε MySQL ή SQL Server 2008, και γλώσσας SQL.

Εμπειρία στη μορφοποίηση προτύπων με χρήση CSS.

Άριστη γνώση JavaScript, Java, PHP

Άριστη γνώση τεχνολογιών XML

Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών γλωσσικού περιεχομένου

Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών νοηματικής γλώσσας.

Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας

Πολύ καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

 

Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Εμπειρία σε θέματα υποστήριξης διαδικτυακών εφαρμογών.

Σημαντικός βαθμός συνάφειας με το προς ανάθεση έργο της εμπειρίας από προηγούμενες θέσεις εργασίας.

Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου.

 

 

 

ΝΓ4

Γλωσσολόγος

1 ή 2

Προσαρμογή-εμπλουτισμός εργαλείων και πόρων υποστηρικτικών των ψηφιακών υπηρεσιών ΕΝΓ, ειδικότερα:

Eμπλουτισμός επισημειωμένων δεδομένων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) σε ηλεκτρονικό περιβάλλον επισημείωσης.

Έλεγχος σύνδεσης λημματολογίου ΕΝΓ με σύνολα παραδειγμάτων χρήσης.

Σύνδεση των κανόνων της γραμματικής της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) με πίνακες αναπαράστασης δομών και ομάδες συναφών παραδειγμάτων από δεδομένα πραγματικής χρήσης.

Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών.

Συμβολή σε ενέργειες διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου, καθώς και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων.

 

Πτυχίο στη γλωσσολογική ανάλυση νοηματικής γλώσσας από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

Εμπειρία στην επισημείωση και ανάλυση δεδομένων από νοηματικά βίντεο.

Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων επισημείωσης βίντεο.

Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου.

Πολύ καλή γνώση της ΕΝΓ, της Ελληνικής και της Αγγλικής.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ανάλυση νοηματικής γλώσσας ή άλλο συναφές αντικείμενο.

Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες υλοποίησης συναφών ερευνητικών έργων.

Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις.

Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου.

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη, 19η Ιουν. 2014, ώρα 16:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Ν. Γλάρου

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στην προαναφερθείσα πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου τον αναγραφόμενο στον παραπάνω πίνακα κωδικό ενός και μόνον ενός προς ανάθεση έργου, εκείνου για το οποίο θεωρεί τον εαυτό του καταλληλότερο. Αν δηλωθούν περισσότεροι του ενός κωδικοί έργου θα αξιολογηθεί μόνον ο πρώτος.

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΙΕΛ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), στην οποία περίπτωση η υποβολή θεωρείται εμπρόθεσμη αν η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν είναι μεταγενέστερη της προαναφερθείας ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,

λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,

συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

 ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

 

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

 

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

 

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

3

 

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

 

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εφόσον η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

 

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν, ποιες και πόσες συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο ανάρτησης της παρούσας (http://www.ilsp.gr/el/news/position-results). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:

εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ «Αθηνά»,

πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης και ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Αντικείμενο του Έργου είναι ο εμπλουτισμός με ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (ΨΕΠ) και του Πανελλήνιου Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Φωτόδενδρο). Τόσο η ΨΕΠ όσο και το Φωτόδενδρο σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’. Οι εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες στηρίζονται σε τεχνολογίες προσβασιμότητας και γλωσσική τεχνολογία και θα παρέχουν τις εξής κύριες δυνατότητες στους χρήστες των δύο προαναφερθεισών διαδικτυακών πυλών:

Δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και ανάγνωσης στο κειμενικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου.

Δυνατότητα υποβοήθησης της πρόσβασης ατόμων με προβλήματα ακοής στο κειμενικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου.

Δυνατότητες προηγμένων αναζητήσεων στο κειμενικό, οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο της ΨΕΠ και του Φωτόδενδρου μέσω αξιοποίησης εργαλείων και συστημάτων γλωσσικής τεχνολογίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του ΕΚ «Αθηνά» είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ: http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου (Γενική Διεύθυνση του ΕΚ «Αθηνά»), τηλ. 2106875303.