ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 303630
NEWS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 303630
Wednesday, 30 April 2014 13:47
There are no translations available.


Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 303630 

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.133.MY.EY-0414

ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469ΗΞΩ-ΖΩΟ

 

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

30-04-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 16η  Μαΐου 2014, ώρα 15:00

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασιας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης φωνής (εφεξής καλούμενου Έργου) της Πράξης “ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ - Διαδικτυακή Υπηρεσία Βελτίωσης Ικανότητας Ανάγνωσης Δυσλεκτικών Ατόμων” με κωδικό ΟΠΣ 303630 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.

 

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έξι ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 31-12-2014 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Το αντικείμενο των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα και το πλήθος των υποψηφίων συνεργατών ανά έργο περιγράφονται ακολούθως:

 

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση΄έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

Μηχανικός Υπολογιστών

1

 • Προσαρμογή του συστήματος αναγνώρισης φωνής σε διαδικτυακό περιβάλλον
 • Επεξεργασία δεδομένων για την εκμάθηση των μοντέλων του συστήματος αναγνώρισης φωνής για δυσλεκτικούς.
 • Πτυχίο πολυτεχνική σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και διαχείρισης περιεχομένου
 • Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος τμήματος Ηλεκτρολόγων μηχανικών ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλων συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία συμμετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για έργα πληροφορικής.
 • Εμπειρία χρήσης γλωσσών προγραμματισμού (web-based προγραμματισμός),

Αναλυτικά:

 • Επιθυμητές γλώσσες προγραμματισμού: PHP, Javascript
 • Μορφοποίηση ιστοσελίδων: CSS2, CSS3
 • Εμπειρία στην διαχείριση βάσεων δεδομένων

Αναλυτικά:

 • Βάσεις δεδομένων:MySQL
 • Γλώσσα βάσεων δεδομένων: SQL
 • Εμπειρία στην προσαρμογή τεχνολογιών αναγνώρισης φωνής σε διαδικτυακές εφαρμογές.
 • Εμπειρία συμμετοχής σε ομάδες ερευνητικών έργων.
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας.

 

 

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 16η Μαΐου 2014, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στην προαναφερθείσα πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου τον αναγραφόμενο στον παραπάνω πίνακα κωδικό.

 

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής λογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

 

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί. 

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

 •  ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,
 • λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,
 • συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

 

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

10%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

40%

3

Εμπειρία

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές  αντικείμενο

5

40%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη.

5

10%

 

 
Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΚ ‘Αθηνά’. Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν, ποιες και πόσες συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚ ‘Αθηνά’ (http://www.athena-innovation.gr/). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Το αντικείμενο της Πράξης ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης των δυσλεκτικών παιδιών.Θα αναπτυχθεί ένα τεχνολογικό σύστημα που θα βελτιώνει την ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών με δυσλεξία, με συνέπεια την καλύτερη ένταξη τους στην κοινωνία. Το έργο αυτό θα απευθύνεται σε ομάδες νέων σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας, με στόχο την δημιουργία ενός βοηθητικού εργαλείου για καλύτερη ποιότητα ανάγνωσης, που μπορεί να ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν χρησιμοποιώντας το σύστημα να μάθουν να διαβάζουν καλύτερα με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών κειμένων. Η προσαρμογή των κειμένων αυτών θα γίνεται μέσα από διαρκή και συστηματική παρακολούθηση της ικανότητας της ανάγνωσης του υποψηφίου με στόχο την εξατομίκευση του υλικού προς ανάγνωση. Για την υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας θα απαιτηθεί η χρήση καταλλήλων αλγορίθμων ανάλυσης και αναγνώρισης της φωνής του χρήστη. Επιπλέον, για κάθε χρήστη θα δημιουργείται ένας ατομικός φάκελος παρακολούθησης της επίδοσης του, που θα περιλαμβάνει τα ήδη αναγνωσθέντα κείμενα και το ιστορικό των λαθών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκφώνηση τους. Η δυσκολία των προτεινόμενων προς ανάγνωση κειμένων, θα μεταβάλλεται βάσει του ιστορικού των λαθών και της επίδοσης του χρήστη. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου, τηλ. 2106875303.

 

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.